ابالغيهاي كه اجرا نشده لغو شد!

Iran Varzeshi - - صفحه اول - محسن آجرلو ‪Mohsen Ajorloo‬

در ميانههاي فصل گذشــته ليگ برتر فوتبال بود كه بحث كســر امتياز از تيمها به خاطر بدهيهاي خارجي مطرح شــد. در صدر اين تيمها هم پرسپوليســي قرار داشــت كه خطر كسر شــش امتياز تا هفتههاي پاياني تهديدش ميكرد، آن هم به خاطر بدهي به مربي چندين فصل گذشتهاش يعني ژوزه! تمامي اين تهديدها و فشارها، نه از جانب فدراسيون فوتبال بلكه از طريق فيفــا به تيمهاي ايراني وارد ميشــد و حتي در مورد تراكتورســازي بــه حكم ممنوعيت جذب بازيكن جديد در نقل و انتقاالت نيم فصل و فصل پيش رو انجاميد. حكمي كه ضربه اساســي به تراكتورسازي زد و آنها را از كورس قهرماني دور كرد. تمام اينها گذشت، تراكتورسازي مجبور شد پرداخت بدهياش به توني اوليويرا را تقســيط كند و روند پرداخت را پيگيري كند و پرسپوليس هم كار را به دادگاه عالي ورزش دنبال بكشــاند. با اين حال پرونده اين دو تيم و ســاير تيمهاي ايراني در فيفا باز است و جريان دارد.

*** پيش از آغاز فصل نقل و انتقاالت فصل پيش روي ليگ برتر، فدراســيون فوتبال در اقدامي قابــل توجه، تمام تيمهاي بدهكار و داراي پرونده در فيفا را از نقل و انتقال و ثبت قرارداد جديد محروم كرد. محروميتي كه تعداد قابل توجهي از تيمهاي مطرح و مدعي ليگ را شامل ميشد و مانع بستن قرارداد با بازيكنان جديد ميشد.

در ماجراي پيگيري حقوق بازيكنان و مربيان فيفا تا مرز تهديد، كســر امتياز و حتي سقوط به دســتههاي پايينتر پيش ميرود اما فدراســيون فوتبال ايران، شــدت اولتيماتومش مصوبه و ابالغيهاي است كه در نهايت حتي تا نزديكي اجرا هم نميرود!

ماجراي ايــن ابالغيه مورد بحث هم تنها مدت كوتاهي دوام آورد و در عمل با ثبت قرارداد منشــا با پرسپوليس ملغي شــد. پرسپوليسي كه پروندهاش با ژوزه مانوئل هنوز باز و دادگاه عالي ورزش پيگير ماجرا است اما فدراسيون كوتاه ميآيد. چرا؟ چون پرسپوليس است! چون ميليونها هوادار دارد و فشــار هواداران و رســانهها، فدراسيون را مجاب ميكند تبصرهاي در خور حال اين تيم به ابالغيهاش اضافه كند تا مشكل اين تيم حل شود. تراكتورسازي هم درست همين شرايط را داشــت و اگرچــه روند پرداخت بدهــياش را آغاز كرده اما با توجه بــه قوانين فيفا نمیتواند بازيكن جديد جذب كند و فيفا كوتاه بيا نيســت، درســت برعكس فدراسيون ايران كه بايد يک فيفا كوچک باشد.

*** در تشــكيالت فوتبال دنيا كه فيفا در راس آن قراردارد، فدراســيونها نهاد كوچک شدهاي از فيفا تعيين شــده اند، با همان اختيارات منتهي در محدوده كشــور خودشان. به طور مثال در ماجراي سينا عشوري و بحث قراردادش با تراكتورسازي، فيفا اختيار تام را به فدراسيون ايران داد تا در اين مورد تصميمگيري كند. اختياري كه در ماجراي بدهي باشــگاهها به بازيكنان و مربيان هم وجود دارد اما فدراســيون نه تنها كاري نميكند، بلكه مماشــات بيش از اندازه و استثنا قايل شدنهاي متوالياش شرايط را بدتر و بدتر ميكند.

همين حاال صدها بازيكن ايراني تقريبا از تمام تيمهايي كه در آنها بازي كردهاند، طلبكارند اما دستشان به هيچ جا بند نيست و نهادي مثل فيفا هم نيست كه مثل بازيكنان خارجي حقشان را بگيرد. فدراسيون فوتبال هم مثل هميشه مشغول مماشات با تيمها و مديرانشان است و حتي همين ابالغيه خشــک و خالي را هم نميتواند اجرا كند چون نــه قدرتش را دارد و نه جديت و اهتمــام بــه برخورد قاطع و قانونمند، آن هم در ليگي كه بي قانونــي بيش از قانونمداري در آن جريان دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.