كفاشيان: شايد من هم كنار بروم!

حاضرم جايم را به فرد ديگري بدهم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

علي كفاشــيان نايب رييس فدراســيون فوتبال ايران اين آمادگي را دارد كــه براي تغييرات مثبت در اين فدراســيون جاي خود را به فردي ديگر بدهد. كفاشــيان در حاشيه مراسم تجليل از داوران فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلي كشورمان در مورد تغييرات رخ داده در فدراســيون فوتبال و جانشيني ساكت به جاي اســدي در ســمت دبيركلي فدراسيون فوتبال گفت: «قبل از اين، صحبتهايي شــده بود كه تغييراتي در بدنه كادر اداري فدراسيون انجام شــود. اين تغيير شــكل گرفت و دبيركل بهعنوان مشاور عالي رييس فدراسيون منصوب شــد.» وي افــزود: «همه افراد در فدراســيون فوتبال كار خود را انجام ميدهند اما بايد ببينيم اين تغييرات كجا به نفع فوتبال است. شايد اگر به نفع فوتبال باشد، من هم كنار بروم. تغييرات براي ايجاد فضاي بهتر اســت و بايد ببينيم چه تغييري صورت بگيرد، ما به موفقيت ميرسيم.» سرپرست كميته فوتسال فدراسيون فوتبال درباره برگزاري مسابقات ليگ برتر فوتسال نيز اظهار داشت: «از هفته دوم همه مسابقات خيلي خوب برگزار شد. هرچند برخي تيمها هنوز مشكل دارند اما ما با باشــگاهها تعامل ميكنيم. انشاءا... در آينده، مسابقات به خوبي ادامه خواهد يافت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.