شهرزاد مظفر سرمربي تيم ملي فوتسال بانوان شد

بازگشت دوباره خانم سرمربي

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

فدراســيون فوتبال در حكمي بار ديگر شهرزاد مظفر را بهعنوان سرمربي تيم ملي فوتســال بانوان معرفي كرد. اين مربي با تيم ملي ايران موفق شــد در مسابقات داخل سالن آسيا در سال 2013 براي نخستين بار نايبقهرمان شود اما بعد از مدتي به داليلي نامعلوم كنار رفت و هدايت تيم به فريبا سليماني سپرده شد. در حالي كه كمتر از 2 ماه به بازيهاي داخل ســالن آسيا در تركمنستان باقي مانده، بازهم مظفر هدايت بانوان را برعهده گرفت. رز جديديزاده نيز بهعنوان مربي وي را همراهي ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.