پول بهتر است یا تیم ملی؟!

حاجی صفی از 1/7 میلیارد گذشت تا بیشتر دیده شود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - روح ...ا معظمي ‪Roohollah Moazami‬

حاجيصفي وقتي در تیم ملي روي نیمكت نشست، تالش خود را آغاز كرد تا به اروپا برود. او از اختالف میلیاردي در قراردادش گذشت و رفت تا شاید در دومین حضورش در جام جهاني باز هم در تركیب اصلي تیم ملي بازي كند. او براي نزدیكتر شدن به ایدههاي كیروش این ریسك را انجام داد و حاال منتظر است بازيهایش بیشتر به چشم سرمربي تیم ملي بیاید. شاید با این تصمیم، حاجي صفي دوباره به بازیكن محبوب و همیشه ثابت كیروش تبدیل شود. شاید هم ریسك او جواب ندهد و براي بازيهاي آینده هم روي نیمكت بنشیند.

تب حضور در اروپا، ســتارههاي فوتبال ايــران را فــرا گرفتــه. بازيكناني كــه تنها هدفشــان بازي در تركيب اصلي تيم ملي است. يكي از ابزارهاي رسيدن به اين هدف، بازي در ليگهاي اروپايي است. بخصوص كه كیروش نشــان داده با لژيونرها ميانه خوبي دارد و آنها را بيشتر از ستارههاي ليگ ايران ميپسندد و اعتقادي راسخ به ميزان آمادگي شان دارد.

كیروش براي نظر خود داليلي منطقي هم دارد. از نظــر او بازيكني كه در يك تيم اروپايي تمرين ميكند از هر لحاظ آمادهتر از بازيكني است كه در ليگ ايران حضور دارد. كیروش اين جمله را بارها در جلســههاي كادر فني به زبان آورده كه هر يك تمرين با باشگاهي اروپايي مساوي با انجام چند بازي در ليگ برتر ايران است.

نظر كیروش تا حدودي منطقي اســت. يك بازيكن در تيمــي اروپايي تحت كنترل اســت. هم از نظر تغذيه و هم از لحاظ بدني. آزمايشهــاي مختلفــي در طــول هفته از بازيكنان حاضر در ليگهاي اروپايي گرفته و همين مساله باعث ميشود تا آنها با آمادگي كامل در تمرين و مســابقه شــركت كنند و در زميــن مثمرثمر ظاهر شــوند. در نهايت هم با همين آمادگي بــه اردوي تيم ملي پا ميگذارند و خيال كــیروش و كادر فني را آسوده ميكنند.

شــايد به همين دليــل، علي كريمي از لكوموتيو زاگرب بــه تركيب اصلي تيم ملي ميرســد يا سوشــا مكاني با حضور در ليگ نروژ مقابل ســوريه به تمــام دروازهبانهاي ديگر ترجيح داده ميشود. نمونههاي ديگري هم از اين دست وجود دارد. بازيكناني چون دنيل داوري و حتي اميد نظري كه به اردوي تيم ملي رسيدند و جلوتر از ستارههاي ليگ قرار گرفتند.

بــراي كــیروش، بازيكنانــي كــه در فوتبــال اروپا حضور دارند در شــرايط برابر به ســتارههاي ليگ ايران ارجحيت دارند. به همين دليل هم هســت كه بازيكنان آماده ليگ برتــر ترجيح ميدهند در فصل منتهي بــه جام جهاني راهــي اروپا شــوند و البته قراردادهــاي نجومي شــان در فوتبال ايران را فدا كنند. نمونه بارز اين موضوع، احســان حاجي صفي اســت. كاپيتان دوم ســپاهان در فصل قبل كه بــراي تثبيت جايگاه خود در تيم ملي تصميــم گرفت به يونان برود و پيراهن پانيونيوس را بپوشد.

قــرارداد حاجــي صفــي در فصلي كه گذشــت حدود دو ميليــارد و 200 ميليون بــود. البته بــا بندهايي كه در قــراردادش وجود داشــت و تواناييهايي كه از او ستاره ســاخته بود و يك بازيكن موثر و كليدي در تركيب ســپاهان. او اگر در سپاهان ميماند، 20 درصــد به قــراردادش اضافه ميشــد. يعنــي مبلغي در حــدود دو ميليارد و 600 ميليون دريافــت ميكرد. مبلغي نجومي كه ميتوانســت حاجي صفي را بــه گرانترين بازيكن ليگ برتر تبديل كند.

احســان اما پيشــنهاد تمديد قرارداد با سپاهان را رد كرد. او كه ميدانست با حضور در فوتبال اروپا، يــك پله در تفكر كیروش جلوتر ميرود، پيشنهاد بازي در ليگ يونان و باشگاه پانيونيوس را پذيرفت و به آتن رفت تا هم تيمي مسعود شجاعي شود.

مبلغ قرارداد حاجي صفي با پانيونيوس در حدود 200 تا 210 هزار يورو است. يعني حدود 900 ميليــون تومان. تفــاوت مبلغ قرارداد او در پانيونيوس با پيشنهاد سپاهان حدود يــك ميليارد و 700 ميليون اســت. تفاوتي كه البته به چشم حاجي صفي نيامد تا او بار ســفر به يونــان را ببندد و در فصل جديد به عضويت پانيونيوس در بيايد.

كــیروش در آخرين بــازي تيم ملي، وقتــي تركيب تيم ملي را خوانــد، نام علي كريمــي را جايگزين احســان حاجي صفي كرد. كريمي كه بازيهــاي كم نقصي را در لكوموتيــو زاگرب انجام داده بود جانشــين ستاره ليگ برتر ايران شد و در تركيب اصلي و كنار سعيد عزت اللهي قرار گرفت. كريمي البته به قدري درخشيد كه همه از او تعريف و تمجيد كردند و عملكردش را ستودند.

حاجي صفي وقتي اين شــرايط را ديد تــاش خود را آغاز كرد تا بــه اروپا برود. او از اختاف ميلياردي در قراردادش گذشــت و رفت تا شــايد در دومين حضورش در جام جهاني بــاز هم در تركيــب اصلي تيم ملي بازي كند. او براي نزديكتر شدن به ايدههاي كیروش اين ريســك را انجــام داد و حاال منتظر اســت بازيهاي او بيشــتر به چشم سرمربي تيم ملي بيايد. شايد با اين تصميم، حاجي صفــي دوباره به بازيكــن محبوب و هميشه ثابت كیروش تبديل شود. شايد هم ريسك او جواب ندهد و براي بازيهاي آينده هم روي نيمكت بنشيند.

مدافع هافبك جديد پانيونيوس به آينده اميدوار اســت. آيندهاي كه ميتواند براي او همراه با موفقيت باشد. همراه با بازگشت به تركيب تيم ملي و دومين حضور موثر در جام جهاني. او براي رســيدن به اين هدف تاواني ميلياردي داده و از قراردادي نجومي گذشته. شايد موفق باشد و شايد هم نه. گذشت زمان مشــخص خواهد كرد كه آيا حاجي صفي از انجام اين ريسك جواب ميگيرد يا نه؟

براي كیروش، بازیكناني كه در فوتبال اروپا حضور دارند در شرایط برابر به ستارههاي لیگ ایران ارجحیت دارند. به همین دلیل هم هست كه بازیكنان آماده لیگ برتر ترجیح ميدهند در فصل منتهي به جام جهاني راهي اروپا شوند و البته قراردادهاي نجومي شان در فوتبال ایران را فدا كنند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.