بيانيه كانون مربيان عليه مربيان!

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كانون مربيان فوتبال كشــور در پي صعود تيــم ملي فوتبال بــه جام جهاني 201۸ روســيه اقدام به انتشــار بيانيه و تشــكر و سپاسگزاري از بانيان اين فرآيند مســتمر، فراگير و پيچيده بــا ذكر نام و اولويــت تاثير گذاري آنــان نمود. در اين بيانيه ســهم مربيان ناشــناخته بومي در اقصي نقاط كشور در پرورش استعدادهاي فوتبالي گوشزد شــد اما متن اين بيانيه: «استمرار و انضباط در برگزاري مسابقات به صورت پلكانــي از كوچكترين مناطق كشور تا مراكز استانها در لواي مسابقات ليگ در دســتههاي مختلــف و ردههاي سني مختلف در مرتبه بعدي تاثير گذاري اشــاره شــد و در نهايت از كادر فني تيم ملي نيز تشــكر و قدرداني گرديد. جناب كیروش در صعود تيم ملي به جام جهاني خود را محور و ســتون خيمــه پيروزي ميدانند و ســهم ديگر عناصر را به هيچ انگاشته و آنان را فاقد صاحيت ميدانند. البته اين بار اولي نيســت كه اين افاضات با همصدايي بعضي از رســانهها در بوق و كرنا ميشــود كه همزماني آن بيشتر بعد از پيروزيهاي تيم ملي اســت. گويا پس از هر پيروزي جناب كیروش ســرمربي تيم ملي ميبايســتي يكي از زنجيرههاي تشــكيات تيم و فدراســيون فوتبال را نشــانه رفته و حذف نمايد. پس از حذف سرپرســتان تيم ملي، مربيان ايراني تيم ملي، كادر پزشــكي، ايفمارك ...و حاال به سراغ دبيركل فدراســيون فوتبال جناب دكتر اســدي آمدهاند و خواستار حذف او شدهاند. كانون مربيان فوتبال ايران ضمن محكــوم نمودن هر نوع تداخل در شــرح وظايف سازمان و تشكيات فوتبال كشور و جلوگيري از هر نوع لجام گســيختگي و هرج و مرج در سلســله مراتب اداري و تشكياتي، توجه مســووالن را به رعايت قانون و تاســي به دســتاوردهاي شرعي و عرفي كشــور جلب مينمايــد. قوانين محــدوده روابط و تعامل رييس و مرئوس و كارفرمــا و مســتخدم را در چارچــوب قراردادها ملحوظ نموده اســت. لذا برخود وظيفه ميدانيم موكدا از دبيركل محترم فدراســيون در قبال ايــن هجمه خام كه سرمنشــأ آن پنهان ميباشــد پشتيباني نماييم. بديهي اســت فدراســيون فوتبال نيز در اين خصوص در تريبونهاي رسمي بايد پاسخگو باشد چرا كه در قبال سكوت بايد منتظر درخواســتهاي غير عقايي ديگري هم باشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.