فرصت طلبی به سبک كی روش

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فدراسيون، اسدي را اخراج كرده بود؟

ماجرا از آنجا آغاز شــد كه دبيركل فدراســيون فوتبال نســبت به مطلب منتشر شــده در صفحه فيسبوك كارلوس كیروش واكنش نشان داد و مانند چند ماه قبل، عليه سرمربي پرتغالي تيم ملي فوتبال صحبت كرد. اختاف اين دو نفر به خيلي قبلتر بازميگردد؛ جايي كه درگيري لفظي و رسانهاي سرمربي تيم ملي و دبيركل فدراســيون تا مــرز ايجاد يك بحران پيش رفت و كار را به اســتعفاي مرد پرتغالي هم كشــاند. آن روز، مهدي تاج پشت سرمربي تيمش درآمد و اسدي را به خاطر حرفهايش توبيخ كرد. دبيركل، ديگر عليه كیروش حرفي نزد و مرد پرتغالي هم ســر كار خود بازگشــت و تيم ملي به سامت به جام جهاني 201۸ رسيد.

حاال بعد از فروكش كردن جشــن و شــادي پس از صعود به جام جهاني، دوباره بر تنور اختافها دميده شــده و آتش از دو ســوي فوتبال ايران زبانه ميكشد؛ نيمكت ســرمربي تيم ملي و اتاق دبيركل فدراسيون. اما چه شد كه زخم كهنه ســر باز كرد؟ اين پرسشي است كه اكنون تمام اهالي فوتبال ايران از خود و يكديگر ميپرســند. شايد كمتر كسي دليل اين جنجال تازه را بداند. براي يافتن پاســخ بايد به چند هفته قبل بازگرديم و به جلسات هيات رييسه فدراسيون فوتبال و صحبتهاي تاج با بدنه وزارت ورزش و دبيركل فدراسيون رجوع كنيم.

چندي قبل، دبيركل فدراسيون فوتبال در جريان برخي تغييرات در بدنه مديريتي فدراســيون قرار ميگيرد. اين بار، قرعه به نام خود او اســت. ســران فدراســيون فوتبال تصميم گرفتنــد كه در ادامه تغييــرات، دبيركل جديدي برگزينند كه كار عليرضا اســدي را ادامه بدهد. اطمينان اسدي از تغييرش به اين دليل بوده كه ميدانســته حتي وزارت ورزش هم در جريان اين تغيير قرار داشــته و نســبت به آن مطلع بوده و حتي آن را تاييد كرده است. خود او نيز از رييس فدراسيون شنيده بود كه تصميم گرفته شده و تغيير نخواهد كرد.

از ســوي ديگر، كارلوس كیروش كه مدتهــا قبل به دليل اختافهاي شــديدش با اســدي تصميم به استعفا گرفته و با وســاطت تاج، از تصميمش بازگشــته بود، به محض آنكه از احتمال تغيير اســدي (بخوانيد استعفا) مطلع ميشــود، تصميــم ميگيرد كه تير خاص را به دشــمن قديمياش بزند و به نوعي اينطور نشــان بدهد كه اختاف با او، دليل اصلي بركناري يا اســتعفاي اســدي بوده اســت. به اين ترتيب، كیروش هم خواســت خود را فاتح جنگ تيمملي–فدراسيون نشان بدهد و خود را در جايگاه برنده دعوا بنشاند.

اكنــون جدا از بحث و جدلهاي اســدي و كیروش در فضاي مجازي، به نظر ميرسد چيزي كه مشخص اســت، تغيير دبيركل فدراسيون است و اين، اتفاقي اســت كه خيلي زود رخ خواهد داد. تغيير دبيركل فدراسيون فوتبال در مقطع كنوني، به هر دليلي كه باشــد، ميتواند فرصــت دوبارهاي براي ترميم ساختار مديريتي فدراسيون فوتبال ايجاد كند. اين حرف به معناي ضعف شديد اسدي يا نقص فاحش در مديريت او نيست بلكه ميتواند فرصتي باشد تا مسند دبيركلي فدراسيون، نوع ديگري از مديريت را تجربه كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.