ذوالفقارنسب:بعيدنيستتاجهمتغييركند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بيژن ذوالفقارنســب كه ســالها عضو تيــم ملي بــوده، روي نيمكــت اين تيم نشســته و در ليــگ برتر نيــز مربيگري كرده در باره نحوه جدايي عليرضا اســدي از پســت دبيركلــي فدراســيون فوتبال در فاصلــه ۸٤ ســاعت پــس از اظهارات تند كارلوس كــیروش، اينگونه صحبت ميكند: «متاســفانه در چند ســال اخير اتفاقات عجيب زيادي در جامعه ورزش و فدراســيون فوتبال رخ داده در حالي كه قرار بوده و هســت كه در جامعه ورزشي همــه چيز بر اســاس معرفــت، تربيت و منطق باشــد. در مورد مسائل پيش آمده در فدراسيون فوتبال فقط ميتوانم بگويم بسيار متاسف هستم. واقعا تاسفبار است كه چنين اتفاقاتي را در فدراسيون فوتبال شاهديم و من به تنها چيزي كه ميتوانم اشــاره كنم اين اســت كه در فدراسيون ســرمربي تيم ملي خوب مديريت نشده و نميشــود. در حقيقت نــوع مديريتي كه در اين مورد ميشــود مدبرانه نيست و اتفاقاتــي كه در فدراســيون فوتبال رخ ميدهد در مديريــت ورزش واقعا عجيب است.»

مشــاور وزيــر ورزش و جوانان در واكنش به اين موضوع كه ممكن اســت كارلوس كیروش در فوتبال ايران آنقدر قدرت پيدا كند كه رييس فدراســيون را نيز همانند دبيرش تغيير دهد، ميگويد: «بعيد نيســت اين اتفاق هــم رخ بدهد. اگرچــه مــا دنبــال موفقيت تيــم ملي هســتيم اما اين موفقيت را به هر روشي نميخواهيــم و مصلحت فوتبال ايران در اولويت قرار دارد.»

ذوالفقارنســب در پايان درباره اينكه چرا وزارت ورزش در معرفي اعضاي هيات مديــره پرســپوليس تعلل ميكنــد و آيا حضور او در هيات مديره اين باشگاه قطعي اســت ميگويد: «در انتخاب هيات مديره پرسپوليس حساسيت بيشتري وجود دارد و قطعــا تا پايان ماه جــاري اعضاي جديد هيات مديره اين باشــگاه معرفي ميشوند. در مورد حضور خــودم بين اعضاي جديد هيات مديره باشگاه پرسپوليس هم لزومي نميبينم فعا صحبتي داشته باشم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.