گوچي در هيرنفين ماند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رضا قوچان نژاد اين روزها خود را آماده آغاز ليگ هلند ميكند.

مهاجم تيم ملي ايران كه فصل قبل خــود را بهعنوان يكي از بهترين گلزنــان ليگ هلند معرفــي كرد در فصل پيش رو نيز با پيراهن هيرنفين در ليگ هلند حضور خواهد داشت.

رضا قوچان نــژاد در رقابتهاي ليگ هلند موفق شــد بهعنوان يكي از بهترين گلزنان انتخاب شود. او كه تا هفتههاي پاياني در كورس رسيدن بهعنوان آقاي گلي قرار داشــت اين روزها خــود را آماده ميكند تا بتواند بازهم ليگ هلند را با درخشش خود آغاز كند.

گوچــي كه پس از جدايي از تيم چارلتــون انگليس به هلنــد رفت و پيراهن تيم هيرنفيــن را به تن كرد در فصل آينده نيز بــراي اين تيم به ميدان خواهد رفت.

پيش از اين شــايعههايي درباره جدايــي قوچــان نــژاد از هيرنفين شــنيده ميشــد اما او ماند تا دوباره براي اين تيم در اردي ويژه به ميدان بــرود. تيمهايي از ليگ تركيه و هلند خواهان جذب گوچي بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.