برد شارلروا در حضور رضايي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

چند هفتــه قبل بود كــه كاوه رضايي بــه بلژيك رفت تــا پيراهن شــارلروا را بر تن كند. مهاجم سابق استقال پس از درخشش در تركيب ايــن تيم و بــه ثمر رســاندن 6 گل در ليــگ قهرمانان آســيا مورد توجه شــارلروا قرار گرفت تــا لژيونر جديد فوتبــال ايران لقب بگيرد. رضايي اين روزها در اردوي شــارلروا حضور دارد و تمرينهاي آمادهسازي را پشت سر ميگذارد.

شارلروا كه مشــغول آمادهسازي پيش فصل در اردوي آلمان است، در شــهر بوخوم مقابل شاختار دونتسك اوكراين قرار گرفــت كه كاوه رضايي از ابتدا در تركيب تيم بلژيكي حضور داشــت. رضايي در اين مســابقه يك نيمه براي شــارلروا بــازي كرد و از ابتداي نيمــه دوم جاي خــود را به فال داد كــه تيم او نيز بــه پيروزي قابــل توجه 2 بر صفر برابر تيم نامدار اوكرايني دست يافت. پولت و بناونته در دقايــق ۸٤ و 77 گلزنــان ياران رضايي بودند. كاوه رضايي از اميدهاي ســرمربي شــارلروا براي موفقيت در ليگ بلژيك است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.