جدايي اسدي ربطي به كیروش ندارد

اطالعيه فدراسيون فوتبال

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فدراسيون فوتبال در بيانيهاي اعام كرد جدايي عليرضا اسدي دبيركل فدراســيون و جايگزيني محمدرضا ســاكت ربطي به بيانيــه اخير كارلوس كیروش ندارد. اين اتفاق در حالي رخ داد كه در روزهاي گذشــته كارلوس كیروش و عليرضا اسدي صحبتهاي تندي را عليه يكديگر انجام دادند. با اين حال فدراسيون فوتبــال اعام كــرد تغيير دبيــركل ربطي به ماجراهاي اخير ندارد. در اطاعيه فدراســيون آمده اســت: «بدينوســيله اين فدراســيون به منظــور جلوگيري از هرگونــه اختاف و ايجاد تنش در فضاي شــيرين به وجود آمده فوتبال كه در سايه موفقيتهاي اخير فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلي به وجود آمده و در جهت رفع هرگونه تنش زدايي به اطاع ميرساند نظر به اينكه جناب آقاي دكتر اسدي، دبير كل محترم فدراســيون از مدتي قبل تقاضاي كنارهگيري از سمت دبيركلی را داشته و در اين مورد با رياســت محترم فدراسيون فوتبال تفاهم گرديده است، لذا با توجه به خدمات صادقانه و شــبانه روزي مشار اليه، ايشان كماكان همكاري خود را با فدراســيون بهعنوان مشاور عالي ادامه خواهد داد. بديهي است اين تصميم قبا گرفته شده و هيچگونه ارتباطی با شرايط به وجود آمده در چند روز گذشته نداشته و ندارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.