رضا جعفری: پيرواني شايسته حضور در تيم اميد بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهاجم تيم اميد ايران اعتقاد دارد كه اميرحســين پيرواني شايسته حضور در رأس كادر فني اين تيم بوده اســت. رضا جعفري در واكنــش به انتقادهاي صــورت گرفتــه از فدراســيون فوتبال در مورد اينكه چرا بعــد از ناكامي تيم جوانــان، اميرحســين پيرواني بهعنوان سرمربي تيم اميد انتخاب شد، ميگويد: «بــه نظر من تيم جوانان به هيچ عنوان مشــكل فني نداشــت و نميتوان كادر فنــي را مقصر دانســت. برخــي از تيم جوانان توقع غيرمنطقي داشــتند و اگر ما از گروهمان هم باال ميرفتيم احتماالً انتظار داشتند قهرمان شويم يا به جمع چهار تيــم برتر راه پيدا كنيم. توان تيم ما در آن حد بود و بازيكنان و كادر فني هم زحمت خودشــان را كشــيدند. به نظر من پيرواني مربي بادانشــي است و شايسته حضور در تيم اميد هم بود. من اميدوارم كه با ايــن مربي بتوانيم نتايج خوبي بگيريم.»

رضا جعفري، در مــورد خروجش از اردوي ســايپا براي حضور در اردوي تيم اميد ميگويد: «من و سه مليپوش ديگر ســايپا با هماهنگي علي دايي به اردوي تيم اميد اضافه شديم تا خودمان را آمــاده بازيهــاي مقدماتي قهرماني آســيا كنيم. اميدوارم كه بتوانيم نتايج خوبي بگيريم و باعث خوشــحالي مردم ايران شويم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.