بهترين اتفاقنقل وانتقاالت

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پرســپوليس حاال تيــم كاملــي به نظر ميرســد و چنانچه موضوع طارمي را فعال به صورت موقت فراموش كنيم برانكو و هواداران اين تيم نگراني خاصي بابت كمبود بازيكن در پستهاي مختلف احساس نميكنند. از آخرين صحبتهاي برانكو هم ميتوان اينطور استنباط كرد كه امســال او روي تعداد بيشتري بازيكن حســاب كرده و ديگر مجبور نيســت براي پر كردن فهرســت 18 نفره تيمش دو دروازهبان روي نيمكت بنشاند و در مواقع بحراني و زماني كه نياز به تعويض احســاس ميكند به همان نيروهاي خسته و درمانده تركيب اوليه تا سوت پايان بازي اعتماد كند.

حاال شــرايط پرسپوليس به گونهاي است كه ميتوان درهر پست دو يا سه بازيكن را پيدا كرد كه حتما در طول فصل فشرده پيش رو كه تعــداد مصدوميتها و محروميتها باال خواهد رفت و البته اردوهاي ملي بعضا تيم را خالي از بازيكن ميكند به كار برانكو بيايد.

از طرفي بحث حضور بازيكنان چندپسته در تركيب پرسپوليس ميتواند پشتوانه انساني برانكو براي جامهای پيــش رو را تامين كند. اتفاقي كه فصل گذشته با وحيد اميري، حسين ماهيني و محسن ربيع خواه كليد خورد و حاال بشار رسن و ســيامك نعمتي هم به اين جمع اضافه شــدهاند تا از حيث خوشــبختي برانكو بــراي جابهجايي مهرههــا در تركيب عقب و جلوي زمين باالنس شود.

پرسپوليس امسال تيم كاملي است و اين ويژگي ميتواند اندك نقاط ضعف فصل گذشته را ترميم كند و اگر فرم ســتارههاي فصل قبل هماني باشــد كه انتظار داريم و بازيكنان تازه وارد همان كيفيت ســابق خــود را ارائه كنند، ميتوان پرسپوليس 96 را مدعي اول قهرماني ناميد.

در تمريــن ديروز صبح پرســپوليس در اردوي اوكرايــن امــا تصويري ثبت شــده كه رقابــت بازيكنــان در پســتهاي مختلف را نشــان ميدهد كه البته كليت ماجرا اســت و تعــداد رقابتها فراتر از ايــن پنج فريم و پنج مبارزه است. هر چند مثال با بازگشت طارمي، نوراللهي، كاميابي نيا و حضور رسن تعداد اين فريمها بيشتر خواهد شــد اما همين حاال نيز اين تعداد مواجهه رقبا در تمرين جالب به نظر ميرسد.

رادو- بيرانونــد؛ با اينكه رادوشــوويچ هموطن برانكو و مربيان كادر فني پرسپوليس اســت اما سال گذشته و در روزهاي ورود رادو و مصدوميت شــماره يك تيمش نيز پروفسور تاكيد كرده بــود كه بيرانونــد دروازهبان اول اوست و در بازگشــت از مصدوميت باز هم در

پرسپوليس امسال تيم کاملي است و اين ويژگي ميتواند اندك نقاط ضعف فصل گذشته را ترميم کند و اگر فرم ستارههاي فصل قبل هماني باشد که انتظار داريم و بازيكنان تازه وارد همان کيفيت سابق خود را ارائه کنند، ميتوان پرسپوليس 96 را مدعي اول قهرماني ناميد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.