برانكو شاكي از غيبت رسن؛ دير بيايد به دردم نميخورد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بشار رسن با مسووالن پرسپوليس به توافق رســيده تا پــس از بازيهاي باشــگاهي خود در ليگ عراق به جمع شــاگردان برانكو اضافه شود؛ موضوعي كه برانكو نســبت به آن دلخور اســت و اعــالم كــرده نبايد با تاخير بر ســر تمرينات حاضر شــود. ظاهرا برانكو به مسووالن باشگاه اعالم كرده بشار رسن بالفاصلــه پس از بازگشــت اين تيم از آلمان بايد به تمرينات اضافه شــود چرا كــه در غير اين صــورت حضورش در پرسپوليس چندان به دردش نميخورد. طبق گفته مســووالن پرسپوليس بشار دو ســه روز قبــل از شــروع ليــگ به تهــران ميآيد كه در آن زمان تمرينات پيش فصــل اين تيم بــه روزهاي آخر خود رســيده و با تاخيراعالم شده اين بازيكــن نميتواند در هفتههاي ابتدايي براي پرسپوليس بازي كند. البته گفته شده مسووالن باشــگاه پرسپوليس به برانكــو قول دادهاند رســن را بالفاصله پس از بازگشت اين تيم از آلمان بر سر تمرينات پرسپوليس حاضر كنند. از اين رو به مديربرنامههاي اين بازيكن اعالم كردهاند هيچ بهانهاي را براي تاخير اين بازيكن عراقي نخواهند پذيرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.