االهلي با تمام نيروهايش به اتريش رسيد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

حاال كه پرسپوليس اردوي اروپايي برپا كرده االهلي هم ازعربســتان بيرون آمده تا شــرايط متفاوتي را تجربه كند. بعد از يك هفتــه تمرين در جده طبق هماهنگيهــاي به عمل آمــده كاروان االهلي بــراي برپايــي اردوي 21 روزه راهي شــمال اتريش شد تا دو مرحله از تمرينات آمادهسازي خود را در يكي از مجهزترين كمپهاي نزديك به رشــته كوههاي آلپ برگــزار كند. طبق اعالم سايت باشــگاه االهلي در اردوي اتريش بازيكنــان اين تيــم دو مرحله اردو در دو نقطــه متفاوت از كشــور اتريش را زير نظر ســرگئي ربــروف اوكرايني و دستياران اين مربي برگزار و در اين دو مرحلــه چهار بازي تداركاتي با تيمهاي مطرح اروپايي و آسيايي برگزار خواهند كرد كه برنامه اين بازيها نيز به صورت دقيــق اعالم شــده اســت. در گزارش تصويري كه ســايت باشگاه االهلي روي خروجي خود قرارداد در سفر به اتريش تمام ســتارههاي االهلــي از جمله عمر السوما مهاجم سوريهاي نيز حضور دارد ضمن اينكه قرار اســت تا يكي دو روز آينده چند بازيكــن خارجي نيز به اين تيم اضافه شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.