اطالع رساني فعاليتها به سرپرست باشگاه

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

طــي دو ســال گذشــته كانالهــاي هواداري و سايتهايي كه اخبار پرسپوليس را منتشــر ميكنند به شدت از مديران اين باشــگاه حمايت كردهاند و حــاال طاهري با عدهاي از آنها جلسه برگزار كرده است.

جلســه همفكري تعــدادي از فعاالن كانــون هواداران پرســپوليس و هــواداران حاضر در فضاي مجازي در محل ورزشــگاه درفشــيفر بــا حضور سرپرســت باشــگاه پرســپوليس و مدير كانون هواداران باشگاه برگزار شــد كه در اين نشســت، علي اكبر طاهري دربــاره اهميت حمايــت هواداران بخصــوص در فضاي مجازي و شــبكههاي اجتماعي و همچنين حمايت از حامي مالي باشــگاه (ســامانه )3090 تاكيــد كرد. وي همچنين به ايراد سخناني درباره لزوم تالش در جهت ايجاد فرهنگ مناسب و سالمسازي فضاي اســتاديوم در راستاي ضوابط داخلي و بينالمللي از جمله با اجراي مســائل مورد اشاره كنفدراسيون پرداخت.

در ادامه نمايندگاني از كميته مجازي كانون هواداران باشــگاه به بيان ديدگاهها و اهــداف اين كميتــه پرداخته و نيازها و مسائل مربوط به فضاي مجازي و همچنين گزارشــي از فعاليتهاي خود را در جهت اطالع رســاني اخبار صحيح تيم و تشويق هــواداران بــه فرهنگ صحيــح هواداري ...و تقديم سرپرست باشــگاه پرسپوليس كردند. در پايان اين برنامه، كميته مجازي كانون هواداران باشــگاه ضمن تشــكر از حمايتهاي باشگاه و كانون هواداران اعالم كرد با قدرت و بر اســاس برنامهها و شرح وظايف مطرح شــده در اين جلسه گام بر خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.