شاهرودي: پرسپوليس جاي التماس كردن نيست

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

باشگاه نبايد همان 14 روز هم فرصت ميداد

رضا شــاهرودي پيشكسوت پرسپوليس با انتقاد از مهدي طارمي به خاطر تمرين نكردن همراه با پرســپوليس، گفــت: «واقعا نميدانم كه چرا طارمي به تمرينات تيم نميرود. باشــگاه با او قرارداد دارد و عليرغم اين قرارداد به اين بازيكــن 14 روز مهلــت داد تا بتواند مبلغ رضايتنامــهاش را تامين كند. البته من معتقــدم همان 14 روز را هم نبايد فرصت ميدادنــد، بلكه از همان ابتدا بايــد طارمي در تمرينات شــركت ميكرد و اگر روزي قصد جدايي داشــت با بازيكنان و كادرفني خداحافظي ميكرد و خيلي حرفهاي جدا ميشد. نه اينكه يك روز بگويند ســر تمرين ميرود و يك روز ديگر بگويند كه ميخواهد جدا شود.» مدافع چپ سابق سرخها درباره پستهاي اينستاگرام برخي از بازيكنان پرسپوليس در حمايت از طارمي هم گفت: «معني اين گونه پستهاي حمايتي را نميدانم. نبايد به كســي كه ميخواهد جدا شــود التمــاس كنند تا به تيم برگردد. مگر پرســپوليس جاي التماس كردن است؟ ما كه با افتخار براي تيم بازي كرديم و اعتقاد داريم هيچ چيز و هيچ كســي بزرگتر از نام پرســپوليس نيســت. اگر االن من رضا شاهرودي هستم فقط به خاطر نام بزرگ پرسپوليس و هواداران ميليوني اين باشــگاه است. به اعتقاد من بازيكني كه ميخواهد در تيم پرسپوليس بازي كند بايد همان ابتدا 500 ميليون تومان تخفيف بدهد تا پيراهن پرسپوليس را بپوشد. اين باشگاه بسيار بزرگ است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.