تالفی 18 نفری شدن فهرست بزرگسال

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

علت مخالفت پرسپولیس با حضور محرمي در تیم امید

محمدرضا ســاكت در نقش مدير تيمهاي ملي بــه بازيكنان غايب در تمرينات تيم اميد تأكيد كرده كه بايد هر چه ســريعتر در تمرينات اين تيم شــركت كنند و اين در حالي است كه پرسپوليس و استقالل در حال حاضر در خارج از كشور به سر ميبرند و بعيد اســت اجازه ترك اردو را بــه بازيكنان مليپوش اميد خود بدهند. در اين بين صادق محرمي تنها بازيكن مليپوش اميد پرســپوليس است كه برانكو اصال تمايل ندارد او را در اين مقطع مهم از سال (تمرينات آمادهسازي پيشفصل تيمش) در اختيار نداشته باشــد. مهمترين دليلي كه باعث شده برانكو و همچنين مسووالن باشــگاه پرسپوليس تمايلي براي موافقت با جدايي محرمي از اردوي تيمشان نداشته باشند برميگردد به مخالفت فدراسيون فوتبال با خواسته اخير باشگاه پرسپوليس كه دلخوري شديد آنها را به همراه داشت. پرسپوليس براي اينكه حضور قدرتمندانهتري در مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان داشــته باشــد اخيرا از فدراسيون فوتبال خواست موافقت كنند كه آنها نام 20 بازيكن را درفهرست بزرگساالن خود قرار دهند. آنها بهعنوان تنها نماينده ايران در اين مرحله از رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا چنين درخواستي را از فدراسيون داشتند و توقعشان اين بود كه با اين خواسته سرخپوشان موافقت شــود كه اين اتفاق رخ نداد. با توجه به اين قضيه فعال باشــگاه پرسپوليس رابطه چندان مســاعدي با فدراسيون فوتبال ندارد و با اين شرايط بعيد است محرمي تا پايان اردوي تيمش در اوكراين آنجا را ترك كرده و راهي تهران شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.