محكوميت پرسپوليس قطعي شده؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پرونــده شــكايت مانوئــل ژوزه از پرســپوليس و بررســي ايــن پرونده در دادگاه عالــي ورزش هنوز به ســرانجام نرســيده اســت. پرسپوليســيها براي خريــدن زمــان، آخرين مستنداتشــان را بــه اين دادگاه ارائــه دادهاند ولي راي نهايي و رسمي از سوي اين دادگاه هنوز اعالم نشــده است. با اين حال اخبار غير رســمي حاكي از محكوميت پرسپوليس در پرونده مطالبات مانوئل ژوزه اســت و مديران باشگاه پرسپوليس دنبال راههايي بــراي تامين طلــب 8 ميليــارد توماني ســرمربي اســبق اين تيم هستند. گفته ميشــود حكم محروميت پرســپوليس پيــش از شــروع رقابتهــاي ليگ برتر اعالم ميشــود و اگر مســووالن باشگاه پرسپوليس نتوانند پولي را پرداخت كنند با خطر كسر امتياز مواجه خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.