يك جلسه استراحت

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پرســپوليس از روز چهارشنبه گذشته كــه وارد اوكراين شــد، تمرينــات خود را آغاز كرد. با احتســاب تمرين صبح ديروز، سرخپوشــان تا اينجا پنج جلسه تمريني و يــك ديدار تداركاتي را برگــزار كردهاند. با توجه به برنامههاي پرفشــار تمريني كه از قبل براي اين اردو طراحي شده بود، برانكو بعدازظهر ديروز را براي استراحت و تجديد قواي سرخپوشــان جهت ادامه اردو در نظر گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.