مربي اروگوئهاي در االهلي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

در حالي كه ســرگئي ربروف سرمربي اوكرايني بهعنوان سرمربي االهلي عربستان انتخاب شده است، مســووالن اين باشگاه بــراي دروازهبانهــاي خــود يــك مربي اروگوئهاي را بــه كار گرفتهاند. فرناندو پرز كه ســابقه كار در باشگاه الشباب را دارد، با مســووالن باشگاه االهلي قرارداد بسته و به زودي بــراي حضور در اردوي االهلي راهي اتريش ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.