امروز بازي با آرسنال

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

سرخپوشــان پايتخت، امروز در نوبت صبح يــك جلســه تمريني را از ســاعت 10 انجــام خواهنــد داد و بعدازظهر نيز از ســاعت 18:30 به وقت محلي در سومين بــازي تداركاتى اين فصــل و دومين ديدار در اوكرايــن مقابــل تيــم آرســنال كيف قــرار ميگيرند. گفتني اســت اين تيم در اردوي سال گذشــته نيز حريف تداركاتي پرســپوليس بود كه در آن بازي، دو تيم به تساوي 3بر3 دست يافتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.