جوانها جا ماندند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بازيكنــان جــوان و زيــر 23 ســال پرسپوليس برای همراهى اين تيم در سفر به اوكراين با مشــكل رواديد مواجه بودند و قــرار بود در نهايت با تاخير 48 ســاعته به جمع اين تيم اضافه شــوند اما تالشها برای برطرف كردن مشكل خروجى آنها بى نتيجه ماند تا اســدی، حسينى و عباسيان در تهران تمرين كنند و منتظر بازگشــت تيم باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.