يك «اولين» ديگر به نام تفتيان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملي دووميداني ايران تا اينجاي رقابتهاي قهرماني آسيا - كه امروز روز آخرش است- از نظر رنگ مدال نتيجهاي فراتر از حد انتظار گرفته و كســب چهار طال اتفاق خوبي است؛ هر چند كه شرايط از نظر رنگ مدال خيلي اميدواركننده است اما آيا ركوردهاي ثبت شــده حكايت از شرايط واقعي دووميداني ايران در آسيا دارد؟ اين ركوردها و نتايجي كه ساير رقبا به دست آوردهاند ميتواند معياري باشــد براي بررسي بيشتر اما چيزي كه پيش از بررسي دقيقتر به چشم ميآيد اين است كه شرايط ركوردي مليپوشان به اندازه رنگ مدالهايشان دلخوش كننده نيست و نبايد اين ركوردها را معياري براي اميدواري به بازيهاي آسيايي جاكارتا دانست.

در جريان رقابتهاي دووميداني آسيا، پســر باد ايران به مدال طال رسيد، مدالي كــه بعد از يك مصدوميــت يكي دو ماهه به دســت آمد و فرصتي شد براي حضور تفتيــان در رقابتهاي جهاني. دونده دوي 100 متــر ايران با ركــورد 10 ثانيه و 25 صدم ثانيــه اولين مدال طــالي ايران در 100 متــر را به دســت آورد تــا بار ديگر «اولينــي» ديگر به نامش بخورد و نشــان دهد كه دنبال آرزوهاي بزرگتر است. البته اين مدال در حالي براي تفتيان به دســت آمده كه براي خود او هم بيشــتر از رنگ مــدال ركورد اهميــت دارد چون ميداند كــه اگر ميخواهــد در رقابتهاي جهاني لندن، حرفي براي گفتن داشــته باشــد و حداقل به نيمهنهايي اين رقابتها برســد، بايــد ركوردش را بهتر كنــد و قطعا با 10 ثانيه و 25 صدم ثانيه به نتيجه دلخواهش نميرسد. امتياز مثبتي كه اين مدال براي حسن تفتيان داشــته، ورودي رقابتهاي جهاني اســت كه خود تفتيــان هم به آن اشــاره دارد. مليپوش دوي سرعت ايران بعد از كسب اين مدال ميگويد: «مسابقه ســختي را زير بارش شــديد بــاران براي كسب مدال طال داشــتم.» حسن تفتيان در مــورد كســب مدال طالي مســابقات دووميداني قهرماني آسيا كه براي اولين بار در دووميداني ايران اتفاق افتاده ميگويد: «در ايــن نوع رقابتهــا مهم رنگ مدال و نتيجه اســت و خوشــحالم كه نخستين دوندهاي هســتم كه در دوي سرعت براي ايران در آسيا مدال ميگيرم.»

دونده ســرعت ايران درباره شــرايط مســابقه و عاملي كه باعث شده ركوردش چندان خوب نباشــد، نيــز اينطور توضيح ميدهد: «شرايط مسابقاتي مانند قهرماني آســيا و جهــان كــه بهصــورت قهرماني برگزار ميشــود فرق ميكند و مقدماتي، نيمهنهايــي و فينال را بايد پشــت ســر بگذاريد. اينجا در هند دو مشكل داشتيم، يكي آب وهوا، رطوبت باال و بارش شــديد باران كــه نزديك 4،5 ســاعت زير باران بوديم كه كار را ســخت كرده بود، موضوع ديگر پيست بود كه بسيار نرم بود و به درد دوهاي سرعت نميخورد و به همين دليل ركوردها خيلي خوب نبود.»

تفتيان در شــرايطي ســعي ميكند واقعبينانه به موضــوع ركوردش نگاه كند كه كمتــر از يك ماه وقت دارد، خودش را براي رقابتهــاي جهاني آماده كند و بايد ديد آيا در اين مدت ميتواند به ركورد 10 متر و 4 يا 5 ثانيه برسد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.