ورزشكاران 20 مهر رقابت ميكنند

هيات اجرایي كميته ملی المپيک در مورد انتخابات كميسيون ورزشكاران تصميم گرفت

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

انتخابات كميســيون ورزشــكاران كميته ملــي المپيك بيســتم مهرماه برگزار ميشــود و دو هفتــه ديگر نيز فدراســيونها بايد نفرات خود را معرفي كنند. جلســه هيات اجرايي كميته ملي المپيك پس از وقفهاي شش هفتهاي در محل كميته ملي المپيك برگزار شد كه مهمترين مصوبه اين جلسه تعيين زمان برگزاري انتخابات كميسيون ورزشكاران بود. با تصميمي كــه اعضا گرفتند قرار است انتخابات كميســيون ورزشكاران بيســتم مهر ماه انجام شود. تا دو هفته آينده نيز آييننامه اين كميسيون نهايي ميشــود و كار ثبتنام كانديداها شكل ميگيــرد. از اين رو به فدراســيونهاي المپيكي و آسيايي اعالم شده تا اسامي ورزشكاران خود را اعالم كنند. در مورد ورزشكاراني كه ممكن است با فدراسيون خود مشــكالتي داشته باشند و از طرف فدراســيون مربوطه معرفي نشوند، قرار اســت در اين دو هفته هيــات اجرايي كميته ملي المپيك راهكاري را انتخاب كند تا اين قبيل ورزشــكاران بتوانند در انتخابات كميسيون حضور داشته باشند.

شــاهرخ شــهنازي، دبيــر كل و سخنگوي كميته ملي المپيك در مورد ديگر مصوبات اين جلسه، گفت: «اصغر رحيمــي، سرپرســت كاروان ايران در بازيهاي داخل سالن آسيا، گزارشي را درباره كاروان اعزامي ايران و رشتههايي كــه وضعيت شــان مورد بررســي قرار گرفته اســت، اعالم كرد كه اين گزارش مورد تاييد اعضاي هيــات اجرايي قرار گرفته و كميته ملــي المپيك در بحث اعزام كاروان به بازيهاي داخل ســالن آســيا نه تنها از برنامهها عقب نيســت، بلكه پيشــرفت خوبي هم در اين زمينه داشته است. كاروان ايران بيش از 400 نفــر خواهد بــود كه ورزشــكار، مربي، سرپرســت، كادر پزشــكي و خبري را شامل ميشــود.» او ادامه داد: «از ديگر مــواردي كه در جلســه صحبت شــد، گزارش باقرزاده، سرپرست آكادمي ملي المپيك از عملكرد آكادمي بود كه او در مورد تجهيزات خريداري شده در بخش سنجش، آموزش، پزشكي و زير ساختي ارائه كــرد.» در پايان هم اعضاي هيات اجرايي از دولت تشكر كردند كه بودجه الزم را در اختيــار قرار دادند تا آكادمي ملي المپيك به روز شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.