بازيكنان شهرداري مجبور به شكايت شدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مربــي تيم ملــي هندبال از تشــكيل دوميــن اردوي تيــم ملــي در 21 تيرماه خبــر ميدهد. عليرضــا حبيبــي در اين بــاره ميگويد: «مقرر بود كــه بعد از اتمام كالس تخصصي مربيگري، اردوي تيم ملي پيگيري شود. با اين وجود 21 تيرماه زمان برگــزاري دومين مرحلــه اردوي تيم ملي هندبال تخمين زده شد.»

او ادامــه ميدهــد: «زمــان زيادي تا مســابقات ســئول كاپ باقي نمانده و تنها ميتوان 2 مرحلــه اردو برگزار كرد. بر اين اساس اين اردوها در تهران و از هفته ديگر آغاز خواهد شد.»

ســرمربي فصل قبــل تيــم هندبال شهرداري كاشــان در مورد مشكالت پيش آمــده تيم تحــت رهبرياش نيــز توضيح ميدهد: «متاســفانه عليرغــم اينكه تيم شــهرداري كاشان توانســت قهرمان فصل قبل ليگ برتر شود اما هنوز مطالبات كادر فنــي و بازيكنان را پرداخت نكرده اســت. ديگــر دارد كار به جاي باريك ميكشــد و بازيكنان مجبور شدند براي رسيدن به حق و حقوقشــان از طريق مراجع قانوني اقدام كنند.»

او همچنيــن ميگويــد: «چهــارم شــهريورماه زمان آغاز ليــگ برتر هندبال اســت و زمان زيادي تا آن موقــع نمانده است. شــهرداري كاشان قهرمان دوره قبل ليگ برتر، مجوز حضور در جام باشگاههاي آســيا را بهعنوان نماينده ايران كسب كرده است. اكنون شهرداري كاشان بايد موضوع را مديريت كنــد تا بتواند براي فصل آينده تصميم بگيرد. زمان زيادي تا آغاز رقابتها نمانده و بايد هرچه ســريعتر براي پرداخت مطالبات گذشــته و جــذب بازيكن و كادر فني اقدام كند.»

حبيبــي همچنين به پايان اولين دوره مربيگري بينالمللي هندبال اشاره ميكند: «اين اولين دوره مربيگري تخصصي بود كه با هماهنگيهاي زياد برگزار شد. اين دوره زير نظر مدرس فرانسوي «آلن كريستين» مربي تيم ملي فرانسه انجام شد. او چندين دوره قهرمانــي المپيك و قهرماني جهان را در كارنامه خود دارد.»

او بــه حضور برخي از مليپوشــان در اين دوره اشــاره كرده و ادامه ميدهد: «ما سعي كرديم از بيشــتر مليپوشان در اين دوره دعــوت كنيم. برخي از مليپوشــان چون سعيد پورقاسمي، سعيد برخورداري، شــيراني، سياوشــي و حيدري راد در اين مرحله از دوره مربيگري حضور داشــتند و در جلسات تمريني به برگزاري اردو كمك كردنــد. مربيان زيادي در اين دوره با توجه به اولويتها و شــاخصهايي كه تعيين شد حضور داشتند و با متد روز آشنا شدند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.