شايسته: نتيجه گرايي در تنيس ظلم است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس فدراســيون تنيس ميگويد مســووالن وزارت ورزش و كميتــه ملي المپيــك قول اعزام تنيــس به بازيهاي آسيايي 2018 را دادهاند.

مجيد شايسته با اشــاره به احتمال حضور تنيس در بازيهاي آسيايي 2018 ميگويــد: «تقاضاي ما از وزارت ورزش و كميته ملــي المپيك اين بود كه با توجه به اينكه برنامههاي ما در سنين پايه روبه رشد است و ورزشكاران ما انگيزه فراواني براي حضور در مســابقات مختلف دارند، در رقابتهايي چند رشــتهاي نيز حضور داشته باشند.»

او ادامــه ميدهد: «البته اين موضوع فقط بــه دوره كنوني مربوط نميشــود. پيــش از اين هــم خواســتار حضور در بازيهــا بوديم كه به دليــل بحث اعزام كاروان كيفــي و مشــكالت مالي اين امر محقق نشد. با عنايت دوستان در كميته ملي المپيــك و وزارت ورزش و جوانان؛ بــراي اولين بار در بازيهاي كشــورهاي اسالمي به صورت رسمي شركت كرديم.»

شايســته همچنين ميگويد: «پيش از آغــاز رقابتها هم تعهد داده بوديم كه يكي از بازيكنان ما جزو 8 نفر ميشود كه همين اتفــاق رخ داد. اين مقدمهاي براي شروع است. همچنين طي توافقات صورت گرفته؛ قرار است تيم ملي تنيس ايران در بازيهاي داخل سالن تركمنستان حضور داشته باشــد. بر همين اساس برنامههاي تيم ملي در حال پيشروي است.»

شايســته به بحث نتيجه گرايي در تنيس اشــاره ميكند: «اگر رشــتههايي مانند تنيــس، بدمينتون و اســكواش را بخواهيم صــرف نتيجه مورد ارزيابي قرار دهيم، يا مالك را براي اعزام و ساير موارد نتيجه آنها در مســابقات در نظر بگيريم، ظلم در حق آنها اســت. اين رشتهها در ايران با جهــان فاصله زيــادي دارند. به طور مثال در تنيس طي يك ســال، فقط يك رقابت ملي داريم كه در مقايســه با رشــتههاي ديگر اتفاق خوبي نيســت و حضــور در ايــن بازيهــا ميتواند باعث ارتقای اين رشــتهها و همچنين افزايش كسب تجربه شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.