چهار تيم نخست بسكتبال جوانان مشخص شدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

با پايان مرحله يــك چهارم پاياني رقابتهاي بسكتبال جام جهاني جوانان، چهار تيم راه يافته به نيمهنهايي مشخص شدند.

در مرحله يك چهــارم پاياني جام جهاني بســكتبال زير ۹1 ســال آمريكا، كانادا، ايتاليا و اســپانيا موفق بودند و به مرحله نيمهنهايي رسيدند. اين چهار تيم در اين مرحله براي رســيدن به فينال به مصاف هم ميروند و رقابت ميكنند. در مرحله يك چهــارم پاياني آمريكا 81 بر ۹5 آلمان را شكســت داد، اسپانيا 0۷ بر 58 آرژانتين را از پيشرو برداشت، كانادا در نبرد با فرانســه 3۷ بر ۷6 پيروز بود و راهــي نيمهنهايي شــد و ايتاليا 3۷ بر 68 ليتواني را بــرد و به جمع چهار تيم نخست جام پيوست.

در رقابتهــاي تيمهــاي نيمه دوم جــدول مســابقات بــراي رده نهــم تا شــانزدهم نيز آغاز شده كه ايران ۷5 بر 53 برابر مصر باخــت، پورتوريكو 63 بر ۹5 آنگــوال را برد، نيوزيلنــد ۷8 بر 63 مالــي را شكســت داد و ژاپن ۷۷ بر 64 كره جنوبي را برد.

با اين نتايــج ايــران و كرهجنوبي و آنگــوال و مالي براي كســب ردههاي سيزدهم تا شــانزدهم پيكار ميكنند و مصر و ژاپن و پورتوريكو و نيوزيلند براي ردههاي نهم تــا دوازدهم به مصاف هم ميروند.

تيــم ايــران در دوره گذشــته اين رقابتها در جايگاه نهم قرار گرفت و حاال بايد ديد آيا ميتوانند همان مقام را تكرار كنند يــا پانزدهم و شــانزدهم خواهند شد! شاگردان نوري تا اينجاي كار، تمام ديدارهــاي خود را واگذار كردهاند و بايد ديد آيا ميتوانند در ادامه به نخســتين پيروزي خود دســت پيدا كنند يا خير. تيم ايران در اين رقابتها ابتدا به آمريكا، ايتاليــا و آنگوال در مرحله گروهي باخت و در مرحلــه حذفي هم پــس از باخت به اســپانيا در مرحله يك چهارم نهايي، بازي را به مصر هــم واگذار كرد تا براي ردههاي سيزدهم تا شانزدهم (چهار رده آخر) تالش كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.