آغاز اردوهاي تيم ملي بسكتبال بانوان از هفته آينده

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اردوهاي تيم ملي بسكتبال سه نفره بانوان براي حضــور در بازيهاي داخل سالن آســيا از هفته آينده آغاز ميشود. پنجميــن دوره بازيهاي داخل ســالن آسيا شهريور ماه سال جاري به ميزباني عشق آباد تركمنستان برگزار ميشود و تيم ملي بسكتبال سه نفره بانوان نيز در اين دوره از مسابقات حضور دارد.

فاطمه كرم زاده با تاييد خبر حضور تيم ملي بسكتبال سه نفره در بازيهاي داخل ســالن آســيا، دربــاره برگزاري اردوهاي تيم ملــي ميگويد: «در تالش هســتيم با همكاري اســتانها اردوهاي تيــم ملي را برگزار كنيــم و اميدوارم تا هفته آينده اردوهاي تيم ملي بســكتبال ســه نفره، نوجوانان و بزرگساالن برگزار شــود.» نايــب رييس بســكتبال بانوان دربــاره كادر فني تيم ملــي نيز موضوع تازهاي را مطــرح نميكنــد: «در حال حاضر كادر فني مشــخص نيســت و به محض مشخص شــدن، كادر را معرفي ميكنيم.»

با اينكه مجوز بانــوان براي حضور در رقابتهاي بينالمللي صادر شــده اما جالب است كه هنوز خيلي از برنامههاي اين تيم مشخص نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.