ديدار كيومرث هاشمي با سفير ايران در تركمنستان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس كميته ملي المپيك ديروز با ســفير ايران در تركمنســتان ديدار و گفتوگو كرد. در اين ديدار كيومرث هاشــمي ضمن قدرداني از حمايتهاي ســفارت ايران در عشــق آباد تركمنســتان از كميته ملي المپيك براي اعزام كاروان ورزشي كشــورمان به اين رقابتها گفت: «بدون ترديد كاروان اعزامي كشــورمان به پنجمين دوره بازيهاي داخل ســالن و رزمي آسيايي در عشق آباد تركمنســتان با حمايتهاي سفارت كشورمان در عشق آباد ميتواند بدون دغدغــه و با هماهنگي بهتــري راهي اين رقابتها شــود و همچون بازيهاي گذشته همكاري ســفارت كشورمان در كشــور ميزبان برگزاركننده رقابتها ميتواند بســيار مثمر باشد. بعد از مالقات با سفير تركمنستان در ايران فرصت خوبي بــود تا براي هماهنگي بهتر، جهت اعــزام كارواني بدون دغدغه به اين رقابتها، مالقاتي با سفير كشــورمان در عشق آباد داشته باشيم كه در هر دو ديدار هماهنگيهاي خوبي انجام شــد تا كاروان ورزشــي كشورمان با آرامش خاطر راهي اين رقابتها شود.» همچنين سيد محمد احمدي سفير كشورمان در تركمنســتان در اين ديدار گفت: « بدون ترديد سفارت ايران در چارچوب صحبتهــاي في مابين و براي موفقيت كاروان اعزامي كشــورمان هر آنچه در توان داشته باشد به كار خواهد بست تا ورزشكاران كشورمان چه به هنگام اعزام و چه در مدت زمان حضور در اين رقابتها دغدغه خاطري نداشــته باشند.» او ادامه داد: « تمام تالش خود را براي كمك به اعزام و موفقيت كاروان ورزشــي كشــورمان در عشق آباد به كار خواهيم بست و مطمئن باشيد سفارت ايران در تركمنستان هر آنچه در توان دارد در اين زمينه به كار ميبندد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.