از ثبت جهاني چوگان به نام ايران حمايت ميكنم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس فدراسيون جهاني چوگان:

رييس فدراسيون جهاني چوگان بــا ابراز رضايــت از ميزباني ايران از رقابتهاي مقدماتي جام جهاني، به پيشرفت تيم ايران نيز اشاره كرد.

نيكوالس دنورز با ابراز رضايت از ميزباني ايران از رقابتهاي مقدماتي جام جهاني چوگان گفت: «ميزباني ايــران از اين رقابتهــا خوب بود و من تحت تاثير شــرايط خوب عوامل مختلف ميزباني از جمله زمين، اسب و كيفيت اجراي مســابقات در ايران قرار گرفتم. چوگان ايران نسبت به ۹ سال پيش كه براي اولين بار به ايران آمدم، پيشرفت چشــمگيري داشته اســت.» رييس فدراســيون جهاني چوگان ادامه داد: «اين مســابقات از كيفيــت فني بااليي برخــوردار بود. در روز پاياني جدال هند و پاكستان جذاب بود. از بازي چوگان ايران نيز راضي هستم و اميدوارم با جوانهايي كه در اين تيم حضور دارند تيم ايران در ســالهاي بعدي و در مســابقات بعدي قوي ظاهر شود و دوست دارم در آينــده ايران را در جــام جهاني چوگان ببينم.» او با اشاره به جايگاه ايران در رشته ورزشي چوگان گفت: «با توجه به آن چه در كتابها، اشعار و نقاشيهاي باستاني آمده، ميتوان حدس زد كه ايران مهد چوگان بوده و همه به اين مساله اذعان دارند. به همين دليل از ثبت جهانياش به نام ايران حمايت ميكنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.