انتخابات رياست فدراسيونهاي ورزشي بيطرف برگزار ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

به دنبال ادعاي برخــي نامزدهاي حاضر در انتخابات رياست فدراسيونهاي ورزشــي، مركــز روابــط عمومــي و اطالعرســاني وزارت ورزش و جوانــان اعــالم كرد: «وزير، معاونــان و مجموعه مديريتي اين وزارتخانه در روند انتخاباتي فدراســيونها دخالتــي ندارند و از هيچ نامزدي حمايت نكرده و يا توصيهاي براي شركت آنها در انتخابات نداشتهاند.» در بيانيه مركز روابط عمومي و اطالعرساني آمده است: «سياست بيطرفي و رعايت عدالــت ســرلوحه كار وزارت ورزش و جوانــان در دولت تدبير و اميد اســت و نتيجه آن استقبال و اعتماد به انتخابات در بيــن نامزدهاســت.» مركــز روابط عمومــي وزارت ورزش از تمام نامزدهاي انتخاباتي خواست از فضاي آزاد و عادالنه ايجاد شده در دولت يازدهم در برگزاري انتخابات رياست فدراسيونهاي ورزشي با رقابتي منصفانه بــراي اعتالي ورزش كشور استفاده كنند.

جام جهاني بسكتبال جوانان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.