مجمع به تعويق نخواهد افتاد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دبير مجمع انتخاباتي فدراسيون تيراندازي:

دبير مجمع انتخاباتي فدراسيون تيراندازي ميگويد تاكنون از دستگاههاي باالتر دســتوري مبني بر تعويق اين مجمع به ما اعالم نشده است. با وجودي كه زمزمههايي مبني بر تعويق مجمع انتخاباتي فدراسيون تيراندازي به گوش ميرســد، دبير مجمع انتخاباتي اين فدراسيون (سرپرست دبيري فدراسيون) ميگويد كه تاكنون دســتوري مبني بر تعويق به دست ما نرسيده است و بنا داريم 20 تير انتخابات اين فدراســيون را برگزار كنيم. مســعود شيخيفر در ادامه در پاســخ به اين سوال كه آيا هاشمي رييس سابق فدراسيون نامهاي در اين مورد نوشته است يا خير نيز ميگويد: «من هيچ اطالعي ندارم. تاكنون از هيچ ســازمان بازرسي يا دستگاههاي باالتر نامهاي به دست ما نرسيده است و همانطور كه گفتم در تاريخ مقرر انتخابات برگزار خواهد شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.