قهرمانها زیر تیغ!

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

انتخابي‌تيم‌ملي‌كشتي‌آزاد‌و‌فرنگي‌هر‌چقدر‌كه‌در‌روز‌نخست‌بي‌كيفيت‌و‌كم‌جاذبه‌فني‌بود‌اما‌در‌روز‌دوم‌به‌واسطه‌قرباني‌ شدن‌تعدادي‌از‌قهرمانان‌و‌ستاره‌هاي‌تيم‌ملي‌از‌اهميت‌و‌جذابيت‌بيشتري‌برخوردار‌شد. ‌شكست‌نامداراني‌چون‌كميل‌قاسمي،‌ مسعود‌اسماعيل‌پور،‌عليرضا‌كريمي،‌عز ‌تا...‌اكبري‌و‌مصطفي‌حسين‌خاني‌از‌نكات‌جالب‌توجه‌اين‌انتخابي‌تيم‌ملي‌كشتي‌آزاد‌ بود.‌هر‌چند‌كه‌با‌وجود‌قرباني‌شدن‌اين‌ستار ‌هها‌باز‌هم‌انتخابي‌تيم‌ملي‌نتوانست‌نمره‌قبولي‌بگيرد‌چرا‌كه‌شكست‌اين‌قهرمانان‌ توسط‌افرادي‌رقم‌خورد‌كه‌هرگز‌كادر‌فني‌نمي‌تواند‌اطمينان‌سفت‌و‌سختي‌براي‌حضورشان‌در‌مسابقات‌جهاني‌داشته‌باشد.‌ در اين مســابقات براي رسيدن به مسابقات جهانــي در فاصلــه يك ماه مانــده به اين رقابتها كار بسيار دشــواري را براي آماده شدن دارند.

در وزن 86 كيلوگــرم ســه الي چهار كشــتيگير آماده حضور داشــتند كه بايد روي تشــك ميرفتنــد. عليرضــا كريمي، محمد جواد ابراهيمي و عزتا... اكبري ســه عنواندار بودند كه نتوانستند حريف يزداني شــوند و به نظر ميرسد كه به لحاظ روحي هم اين كشتيگيران خودشان را باختهاند و بعيد است كه به اين راحتيها بتوانند مقابل يزداني به اين زوديها به موفقيت برسند.

در وزن 61 كيلوگــرم آزاد مســعود اســماعيل پور با وجود تــاش زياد مقابل احسان پور شكســت خورد اما واقعيت اين است كه حتي بهنام احسان پور هم نتوانست يك كشتيگير مطمئن نشان بدهد. همين وضعيت در وزن 70 كيلوگرم وجود داشت. جايي كه مصطفي حســين خاني در فينال مغلوب سعيد داداش پور شد.

داداشپــور اگر يك كشــتيگير جوان بود شــايد محمــد طايي و رســول خادم از شكســت حســين خاني خوشــحال هم ميشــدند اما از آنجايي كه داداشپور بعد از ســالها دوري دوباره به كشتي برگشته است و اصا مشخص نيست كه تا چه زماني ميتواند در اوج باشد، حاال شكست حسين خانــي كه دارنــده مدال برنز ايــن وزن در جهان اســت، كادر فني را به فكر فرو برده اســت. اگر به داداش پور اعتماد نكنند كه فرآيند زير سوال است اما اگر اعتماد كنند، آينده نگري چه خواهد شد؟

در وزن 125 كيلوگــرم هــم هميــن وضعيت وجود دارد. كميل قاسمي در ديدار فينال مغلوب يدا... محبي شــد. كشتيگير شايسته ايران كه بهترين در طول تاريخ بود، با يك نقره و يك برنــز المپيك به انتخابي تيــم ملي آمد امــا با شكســت مقابل يك جوان آينده دار شكست خورد. يدا... محبي جوان كرجي بود كه با شكست دادن كميل از سوي تماشــاگران به شدت تشويق شد. تحقير كميل در اين مسابقه شايد كمي دور از انصاف بود. او بــه لحاظ فني و تجربه در شرايط خوبي قرار دارد اما در اين مسابقات نتوانســت از پس جوان تازه نفســي به نام محبي بر بيايد.

حاال در اين وزن هم اين ســوال مطرح است كه كادر فني ميتواند به محبي جوان در مســابقات جهاني اعتماد كند يا نه؟ اگر اعتماد كنند، سرنوشــت كميل چه خواهد شد؟ با ديدن شرايطي كه براي كميل پيش آمد، خيليهــا معتقد بودند كــه بهتر بود كميــل هم با بهانه مصدوميــت به انتخابي نميآمد. كاري كه برخي از كشــتيگيران انجام دادند و حاال فرصت دارند با فشــار و سختي كمتري به تيم ملي برسند.

در كشــتي فرنگي هم اين اتفاق افتاد. مهرداد مرداني جوان با ضربه فني محســن حاجيپور را شكست داد.

مردانــي جوان اســت و حداقل اعتماد كــردن به او اين شــانس را بــه كادر فني خواهد داد كه در اين وزن يك گزينه جديد را معرفي كند. با توجه به اينكه در اين وزن بعد از حميد سوريان دست كادر فني خالي اســت، مرداني ميتواند يك انتخاب خوب باشد. در 98 كيلوگرم هم صالحي زاده يك انتخاب مطمئن و شايسته است اما در ساير اوزان اوضاع واقعا اين همه مطمئن نيســت. قادريان اگر چه با تجربه و با قدرت قهرمان شد اما هرگز با نفر مطمئني تن به تن نشد و همين سوال برانگيز خواهد بود.

فرشــاد بلفكه هم در وزن 71 كيلوگرم قهرمان شد، حاال با چراغ سبز شوراي فني يك رقيب پيدا كرده اســت و آن هم محمد علي گرايي اســت. گرايــي وزن زيادي كم ميكند. بعد از بازيهاي كشورهاي اسامي حاال در انتخابي هم ســر وزن رسيد و يك مــاه فرصت دارد تا خودش را براي قهرماني جهان مهيا كند و براي ســومين بار به سر وزن برسد.

ايــن انتخابي در بدتريــن زمان ممكن برگزار شــد. برخي از كشــتيگيران بايد به فاصله كمتــر از چند ماه ســه بار وزن كم كنند. شــايد بهترين زمان بــراي برگزاري انتخابــي فروردين بود كه معلوم نشــد آن موقع چــرا اين زمان به تعويــق افتاد. اين انتخابي به نفرات مدعــي و اصلي تيم ملي فشار زيادي را وارد خواهد كرد و اين يعني يك شرايط ســخت و دشوار براي قهرمانان تيم ملي كشــتي كه بايد براي مســابقات جهاني آماده شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.