اولين طالي ايران در كاپ دوچرخه سواري ژاپن

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - محسن وظیفه ‪Mohsen Vazifeh‬

تير و كمان كاپ آسيا

انتخابــي تيم ملــي در روز دوم بازهم كم جاذبــه به لحاظ فنــي و زيبا به خاطر جلوههــاي ويژه برگزار شــد. با وجودي كه كشتيگيران نامي زيادي بخصوص در وزن 86 كيلوگرم به روي تشك رفتند اما با اين حال فن زيادي رد و بدل نشــد و بيشــتر شكستها و بردها با فاصله اندك انجام شد. در بين همه چهرههايي كه به روي تشــك رفتند، فقط اين حسن يزداني بود كه نشان داد از آمادگي بااليي برخوردار اســت و اگر بخواهيم او را شاخص يك كشتيگير آماده قرار بدهيم بايد بگوييم كه كشتيگيران برتر

ركابزن جوان ايران در كاپ دوچرخه سواري ژاپن مدال طاي دور امتيازي را كســب كرد. در كاپ دوچرخه سواري ژاپن، اميرحسين جمشيديان در ماده دور امتيازي جوانان به رقابت پرداخت كه در پايان موفق به كســب مدال طا شــد. ركابزنان تايلند و ژاپن هم دوم و سوم شــدند. در بخش بانوان، ايران در ماده مديســون با دو تيم ژاپن و مالزي رقابت داشــت كه تيم فاطمه هداوند و مائده نظري مدال برنز را كسب كرد. تيمهاي ژاپن و مالزي اول و دوم شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.