دوپینگ دو تكواندوكار مثبت شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فدراســيون جهاني با ارســال نامهاي به تهــران از مثبت شــدن آزمايش دوپينــگ دو تكواندوكار خبر داد و خواســتار توضيح مسووالن فدراسيون ايران شد. در جريان هفتمين دوره رقابتهاي تكواندو جام باشگاههاي آسيا از برخي تكواندوكاران حاضــر در اين رقابتها آزمايش دوپينگ به عمل آمد كه مدتي قبل نتيجه آزمايش دو ورزشكار مثبت اعام شد.

پس از آنكه نزديك به هشــت ماه قبل، يك عضو تيم ملي از سوي فدراســيون جهاني به دليل اســتفاده از مواد ممنوعه با محروميت ســنگين مواجه شــد، اين دومين بار است كه در تكواندو نتيجه آزمايش تكواندوكاران مثبت اعام ميشــود كه در نوع خود يك آمار بي ســابقه در اين رشــته المپيكي است. بر همين اســاس فدراسيون جهاني با ارســال نامهاي به تهران خواستار توضيح مسووالن فدراسيون تكواندو در اين مورد شده است. شنيده ميشــود يكي از دو تكواندوكار مذكور در تركيب تيم ملي طي ماههاي گذشــته موفق به كســب مدال هم شده است. اينكه مدت محروميت اين دو تكواندوكار چه ميزان است و آيا تاثيري در مدال كســب شــده دارد يا خير هنوز مشخص نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.