شهركرد ميزبان ركابزنان كشور

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مسابقات دوچرخهسواري قهرماني كشور در مادههاي مختلف اين رشته به ميزباني شــهركرد برگزار ميشــود. با برنامهريزي انجام شــده، مسابقات قهرماني كشور در رشته كوهستان 29 تيرماه در شهركرد برگزار ميشود.

همچنين مرحله دوم ليگ برتر دوچرخه ســواري جاده، 22 مردادماه و مسابقات مرحله سوم ليگ برتر رشته كوهستان نيز سه روز پس از مسابقات مرحله دوم در تاريخ 25 مردادماه ســالجاري در همين شهر انجام ميشود. قرار است 200 ورزشكار خانم و آقا در تمامي ردههاي سني از سراسر كشور در اين مسابقات شركت كنند به اين ترتيب كه براي مسابقات ليگ برتر 16 تيم و مسابقات كوهستان 13 تيم شركت ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.