ميالن در انديشه معاوضه ديشيليو با كوادرادو

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

رسانههاي ايتاليايي از ابراز تمايل خوان كوادرادو براي پيوستن به ميالن خبر دادهاند و اينكه اين اتفاق ممكن اســت راه انتقال ماتيا ديشــيليو را به تورين هموار كند. در فصل اخير، ماســيميليانو آلگري، ســرمربي يوونتوس بال كلمبيايياش را نيمكتنشــين كرد و گفته ميشــود كــه او قصد ندارد مانع جدايي بازيكن ســابق چلسي از بانوي پير شود. در همين حال وينچنزو مونتال، ســرمربي ميالن كه در دوران مربيگرياش در فيورنتينا، كوادرادو را تمرين ميداد از تمايل او براي پيوســتن به روســونري مطلع شــده است و همين موضوع ممكن است دو باشــگاه ميالن و يوونتوس را به فكر معاوضه بازيكنانشان بيندازد. به گزارش دو شبكه اسپورت ايتاليا و اسكاي اسپورت، كوادرادو براي بازي در ميالن تمايل دارد و در همين حال ديشيليو، مدافع كناري روســونري هم كه تا ماه ژوئن سال آينده با ميالن قرارداد دارد هنوز هيچ تمايلي براي تمديد قراردادش نشان نداده است.

پاري سن ژرمن رســما یوري برچیچه، مدافع چپ سوســیداد را خرید. این بازیکن 27 ساله فصل قبل 35 بازي در اللیگا انجام داد و ششم شــد و به لیگ اروپا صعود کرد.

ســایت بایرن مونیــخ- فیلیــپ الم در مراســم انتخاب بهترینهــاي ورزشــي ایالت باواریــا در آلمــان، جایزه ویــژه رییــس الــوزراي ایالت باواریــا را دریافــت کرد.

-ESPN

آ. اس- ویسنته ایبورا، کاپیتان سویا که به لستر پیوسته، موقع خداحافظي از باشگاه سویا و هواداران به گریه افتاد و گفت: «من طرفدار سویا به دنیا نیامدم اما بهعنوان طرفدار سویا ميمیرم».

مارکا- گفته ميشود این پیراهن سوم اتلتیکو مادرید در فصل آینده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.