نوير: فكر ميكنم به بازي اول فصل برسم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

مانوئل نويــر، دروازهبان بايرن مونيخ ميگويــد روند ريكاورياش خوب بوده است و ميتواند در اولين هفته از فصل جديد بوندسليگا به ميــدان برود. پاي نويــر در جريان بازي برگشــت بايــرن مونيخ برابر رئــال مادريد در مرحله يك چهارم نهايــي ليگ قهرمانــان اروپا درماه آوريــل شكســت و او از آن زمان مشغول سپري كردن دوره ريكاوري بوده است.

او بــه ســايت باشــگاه گفت: «همه چيــز دارد طبق برنامه پيش مــيرود. فكــر ميكنم كــه براي حضــور در اولين بازي فصل جديد برابر بايرلوركوزن آماده باشم. تا آن موقع هر روز سخت تالش ميكنم تــا بتوانم بــه اولين بــازي فصل برسم.» در همين حال تام اشتارك، دروازهبــان دوم بايــرن مونيخ كه در پايان فصل گذشــته بازنشسته شــد، گفت فكر نميكند كه غيبت طوالني مدت نوير روي عملكرد او تأثير منفي گذاشــته باشد: «قطعاً غيبتي بــه اين اندازه طوالني مدت براي نوير بيضرر نبوده است اما من فكر ميكنم كه او در مسير مناسبي قدم برداشــته است و هيچ خطري حضورش در ابتداي فصل آينده را تهديد نخواهد كرد.»

نويــر در حالــي به رســيدن بــه هفته اول بوندسليــگا اميدوار اســت كه اسون اولريش، دروازهبان دوم باوارياييهــا هم از ناحيه آرنج مصدوم اســت. هر دو دروازهبان از فهرســت بازيكناني كه راهي آسيا ميشــوند تا تور تابســتاني پيش فصلشــان را در چين و ســنگاپور برگــزار كننــد، خارج شــدهاند و در مونيــخ ماندهانــد تــا دوران ريكاوريشان را كامل كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.