همدردي بازيكنان بيلبائو با همتيمي سرطاني

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

تمام بازيكنــان تيم اتلتيك بيلبائو براي همــدردي با همتيمي ســرطاني خود يــراي آلوارس كه تحت شــيمي درماني قرار گرفته، موهاي ســر خود را تراشــيدند. اين هافبك 22 ساله كه به دليل عود بيماري مجبور شد از همراهي تيم زير 21 ســال اســپانيا كنارهگيري كنــد، وقتي براي ديدار بــا همتيميها به رختكن آمد و بــا اين صحنه مواجه شد، شگفتزده شــد. باشگاه همچنين تصويري روي توييتر گذاشــت كه تمام اعضاي تيم بازو در بازوي يكديگر بودند و در شــرح عكس نوشته شده بود: «ما همه با توايم يراي».

اسكار دي ماركوس يكي از بازيكنان شناخته شده بيلبائو در كنفرانس خبري گفت: «مي خواهيم او تا سرحد امكان از بودن در اينجا احساس آرامش و رضايت كنــد. ما ايــن كار را تنها نــه به خاطر يراي بلكه براي تمــام خانوادههايي كه عزيزانشــان از اين بيماري رنج ميبرند، انجــام داديم. آلوارس ثابــت كرده آدم قدرتمندي اســت و مبارزه با سرطان را به خوبــي دنبال ميكند.» ايكر مونياين و آيمريك الپورته هم در توييتر براي او پيغام گذاشتند.

آلوارس هم در اينستاگرام واكنش نشــان داد و نوشــت: «آنچــه در اين خانــواده اتفاق ميافتــد، ديوانه كننده اســت.» در ماه دسامبر گذشته سرطان او تشــخيص داده شــد و از مــاه قبل پزشكان تصميم گرفتند شيمي درماني برايش الزم اســت. او احتماال آغاز فصل 2017-2018 را از دست ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.