مرگ هوادار 6 ساله ساندرلند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

برادلي لووري هوادار شــش ساله ســاندرلند در مبارزه با سرطان شكست خــورد و جان خــود را از دســت داد. ســرطان نوروبالستوم او در سال 2013 تشــخيص داده شــد و خانــواده او در دســامبر 2016 متوجه شدند پسرشان نميتواند خيلي زنده بماند.

بعــد از انتشــار اين خبــر، او در موقعيتهــاي متعــدد بهعنــوان نماد باشگاه محبوبش، ساندرلند ظاهر شد و همچنين در بازي مقدماتي جام جهاني تيم ملي انگليس برابر ليتواني به همراه بازيكــن محبوبش، جرميــن دفو وارد زمين شد.

در صفحــه فيسبــوك «مبــارزه برادلي» آمــده: «او قهرمان كوچك ما بــود و به مبارزه ادامــه داد اما او جاي ديگــري در آرامش خواهد بود. كلمات، تاثر ما را بيان نميكند.»

باشگاه ساندرلند هم بيانيهاي صادر كرد كه درباره تاسف باشگاه و تك تك اعضاي تيم بخصوص جرمين دفو بود.

دفــو يــك روز قبل از مــرگ اين پســربچه كه بيهوش شــده بــود، در توصيف او به گريه افتاد.

دفو در نخســتين كنفرانس خبري بعد از انتقال بــه بورنموث گفت: «او تا آخــر عمرم در قلب مــن ميماند. هيچ روزي نيســت كه از خواب بيدار شوم و به برادلي كوچك فكر نكنم. پسر شجاع من به ديدار فرشتگان رفت.»

لووري در ماه دسامبر در يك اقدام تشــريفاتي، يك پنالتي بــه دروازهبان چلسي، آســمير بگوويچ زد كه بهعنوان گل مــاه انتخــاب شــد و 250 كارت كريسمس براي او ارسال شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.