پيشنهاد مارسي نظر باكا را جلب كرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

گفتــه ميشــود كه كارلــوس باكا، مهاجــم كلمبيايــي ميــالن پيشــنهاد المپيــك مارســي را پذيرفتــه و با اين تيم فرانســوي به توافق رسيده است اما ميــالن ميخواهد تا جــاي ممكن روي مارسي فشــار بياورد تا رقمي نزديك به 30 ميليون يوروي مورد نظر روســونري را بپردازد.

از قرار معلوم مهاجم ســابق ســويا جايــي در برنامههــاي فصــل آينــده وينچنزو مونتال، ســرمربي ميالن ندارد و خودش هم پذيرفته اســت كه از قرمز و مشكيپوشــان شــهر ميالن جدا شود. حــذف او در عكس بازيكنان ميالن براي رونمايــي از پيراهــن جديد باشــگاه در اينســتاگرام هم نشان ميدهد كه خروج او از سنسيرو قريب الوقوع است.

به گزارش گاتزتا دلواسپورت، باكا از مارسي پيشــنهادي داشته كه نظرش را جلب كرده است.

مارســي قصد دارد بــه او 4 ميليون يورو در ســال حقوق پايه بپردازد. ميالن بــراي فــروش بــاكا 30 ميليــون يورو ميخواهد اما مارسي قصد دارد او را براي يك سال قرض بگيرد و قراردادي ببندد كه به اين باشــگاه اجازه دهد سال آينده با پرداخت 20 ميليــون يوروي ديگر به طور قطعي اين بازيكن 30 ساله را بخرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.