ديبوئر در صدد جذب سيلسن از بارسلونا

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

نشريه آس اســپانيا مدعي شده است كه فرانك ديبوئر مربي جديد كريســتال پاالس قصــد دارد ياســپر سيلســن، دروازهبان دوم بارســلونا را به خدمت بگيرد. شــايعاتي مبني بر احتمال جدايي اســتيو ماندانــا، دروازهبان كريســتال پاالس براي پيوســتن به مارسي شنيده ميشود و به همين دليل مربي هلندي كريســتال پاالس از حاال بــه فكر جذب يك دروازهبان جديد افتاده و دروازهبان سابق آژاكس را كه تابستان سال گذشته به بارسلونا پيوست را مدنظر گرفته است. آندوني سوبيسارتا، مدير ورزشي مارسي براي خريد ماندانا دست به كار شده اســت و ديبوئر هم ميخواهد هموطن نيمكتنشينش را از بارسلونا به خدمت بگيرد. او از دوران مربيگرياش در آژاكس شــناخت كاملي از سيلســن دارد اما براي جدا كردن او از بارسلونا كار ســختي دارد. سيلسن تا سال 2021 با بارســلونا قرارداد دارد، قراردادي كه فسخ آن 60 ميليون يورو غرامت دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.