ماتا: از حاال به فكر بازي با رئال هستيم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

خــوان ماتا بعــد از نخســتين فصل كار بــا ژوزه مورينيــو كه با ســه قهرماني همراه بود، ميگويد هــم او و هم مربياش از هميــن حاال به بازي يك مــاه بعد خود با رئــال مادريــد در ســوپرجام اروپا فكر ميكنند. منچســتريونايتد بهعنوان قهرمان ليــگ اروپا با قهرمــان دو فصل اخير ليگ قهرمانان ديدار ميكند. مقدونيه قرار است در ورزشــگاه فيليپ دوم براي نخستين بار بهعنوان يك كشــور مستقل ميزبان فينالي اروپايي باشــد و ماتا از ايــن بابت هيجان زده اســت. او گفت: «فكــر ميكنم ژوزه از همين حاال به فكر اين بازي است به خاطر اينكه رئال مادريد ليگ قهرمانان را برده. او ميخواهد بهعنوان مربي يونايتد اين جام را ببرد و اگرچه رئال بــا مربيگري زينالدين زيدان فوقالعاده بوده اما ما تالش ميكنيم براي آنها مشكل درست كنيم.»

هافبك شياطين سرخ كه در تعطيالت به كمپ باشگاه رئال اوويدو رفت، فصل قبل را بــراي همه خوب توصيف كــرد: «ما در فينال ليگ اروپــا برابر آژاكس خيلي خوب بازي كرديم، برنده شديم و به خاطر همان به ليگ قهرمانان صعود كرديم.»

ماتا درباره نقل و انتقاالت هم صحبت كرد بخصوص روملو لوكاكو كه در چلسي با او همبازي بوده: «ما با هم بودهايم و لوكاكو فصل خيلي خوبي در اورتون داشــته. مربي را خوب ميشناسد و گلهاي زيادي ميزند كه اميدواريم ادامه داشته باشد و ما بتوانيم ليگ را ببريم.»

در پايــان فصــل 2017-2018 جام جهاني برگزار ميشــود و هدف بزرگ ماتا شركت در اين مســابقات در روسيه است، او اميد دارد خولن لوپتگي را براي بردن به جام جهاني متقاعد كند: «هميشــه گفتهام خوش شانس بودهام كه اين زندگي و تجربه را در اســپانيا داشتم. شــايد اينها بهترين لحظــات تاريخ ما تا اينجا بــوده اما انگيزه من براي بازي در اســپانيا كم نشده و فقط ميخواهم فصل خوبي داشته باشم.»

بازيكن ســابق رئــال اوويــدو احترام خاصي براي ويســنته دل بوسكه قايل است كه اســپانيا را به قهرماني جهان رســانده: «من به افتخاري تاريخي دست پيدا كردم و هميشه از او متشكر خواهم بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.