3 مصدوم، پیش از آغاز لیگ!

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مدافع برزیلي استقالل طي روزهاي گذشته در تمرینات تیمش مصدوم شده و فعال شرایط تمرین كردن را ندارد. بعد از مصدومیت امید ابراهیمي و محسن كریمي و دوري چند ماهه آنها از میادین حاال پادواني هم در یکي از تمرینات استقالل مصدوم شده است و نميتواند فعال با این تیم تمرین كند. پادواني در بازي تداركاتي درون تیمي استقالل كه روز چهارشنبه برگزار شد غایب بود و در روزهاي گذشته هم در هیچ كدام از عکسهاي منتشر شده در اردوي ارمنستان حضور ندارد تا مشخص شود این بازیکن فعال به دلیل مصدومیت نميتواند بازي كند. این اتفاق در حالي افتاده كه كادر پزشکي استقالل به دلیل اختالف با علیرضا منصوریان هم اكنون در ارمنستان حضور ندارند و معلوم نیست مراحل درماني این بازیکن چطور طي خواهد شد. اما آنچه مسلم است استقالل هنوز لیگ شروع نشده تا اینجاي كار سه مصدوم دارد. اردوي آمادگي خود مجربترين كادر پزشــكي را در اختيار نداشــته باشد و تاوانش مصدوميت بازيكناني باشد كه منصوريان براي شروع فصل روي آنها حساب كرده است.

در نظر بگيريد تا اينجاي كار اميد ابراهيمي، محسن كريمي و پادواني از گردونه رقابت حذف شــدهاند و بايد به فكر مداواي خود باشند و اين پايان نگرانيها از بابــت مصدوميتهاي بعدي نخواهد بود. اســتقالل در ســه جام بايد حضور داشــته باشــد و تمامي بازيكنان اين تيم حتي نيمكت نشــينها بايد در آمادگي كامل به سر ببرند.

تا اينجاي كار البته استقالليها براي حذف يكي از مصدومان برنامهريزي كردند و اگر براي آنها مسجل شود كه دوره مصدوميت او طوالني اســت براي يك نيمفصل او را از ليســت خارج ميكنند محســن كريمي همان گزينهاي است كه اســتقالليها به حذف او در اين روزها زياد فكر ميكنند.

در مورد دو بازيكن مصدوم ديگر هم گفته ميشــود كه منصوريان پيگير دوره درماني آنها است و با اميد ابراهيمي هم تماس تلفني داشته اســت اما قبل از اين نگراني كه به حق اســت يك مساله مهمتر در چرخه برنامهريزي غلط و اشتباه استقالليها گم شد و آن هم چيزي نبود غير از ناديده گرفتن سالمت پزشكي بازيكنان.

وقتي نوروزي نگران است و در پيام خود به اين نكته اشاره ميكند كه بازيكن بدون آزمايش پزشكي براي اســتقالل انتخاب ميشود يعني اينكه اســتقالليها به آنچه الزمه تيم است بي توجهي كردند و به حســاب خود با زرنگيهاي منحصر به فردشــان بازيكناني را جذب كردند كه امروز هوادار براي آنها هورا ميكشد اما خود منصوريان وقتي از بــازي 45 دقيقهاي مجتبي جباري ذوق زده ميشــود يعني اينكه ميداند او نميتوانــد بازيهاي زيــادي را در كنار تيم باشد و خودش بهتر از هركسي ميداند در قبال حرفهــاي به حق نوروزي بــدون دليل موضع گرفته است. استقالل براي قهرماني بسته شده است.

حداقــل هــوادار با جــذب چنــد بازيكن نامــي اين توقــع را از منصوريان و تيمش دارد اما ليگي كه با تعطيليهــاي پي در پي مواجه شده و دستخوش اتفاقات زيادي است با جذب چند ســتاره نميتواند روي ســكوي قهرماني بايستد.

مصدوميت پادواني براي استقالل يك زنگ خطري است كه از همين حاال به صدا در آمده و در ادامــه ميتواند يقــه بازيكنان ديگر را هم بگيــرد. لجبازيهاي بدون منطــق و تدبير هم نميتواند راهكاري باشد براي فرار آنچه حقيقت محسوب ميشود.

باز كردن چشــم اســتقالليها به حقيقتي كه پيش از اين توســط كادرپزشكي به صورت هشــدار مطرح شــده بود در اين روزها به يك نگراني تبديل شده و ذهن مخاطب اين فوتبال پر حاشيه را به خود مشغول كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.