استقالل مسبب خط خوردن حقدوست از تیم ملي؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مجتبي حقدوســت از جمله بازيكنان جوان فصل گذشته استقالل بود كه با نظر منصوريــان از نفت تهران راهي اســتقالل شــد و دوران خوبي را در اين تيم داشــت. حقدوست براي استقالل در دو ديدار ليگ برتــر موفق به گلزني شــد و در بســياري از ديدارهــاي بــزرگ اســتقالل از ابتدا به ميــدان رفت و از جمله جواناني بود كه نظر منصوريان را جلب كرد.

ســرمربي اســتقالل براي شروع فصل تالش كرد تا باشــگاه نفت تهــران را براي صدور رضايتنامه ايــن بازيكن براي حضور در اســتقالل راضي كند اما شــرايط براي حقدوســت به شــكلي پيش رفت كه اين بازيكــن در نهايت در نفت تهران ماند تا در ليگ هفدهم زير نظر علي كريمي به فوتبال خود ادامه دهد.

حقدوست به اين ترتيب در كنار كاوه رضايي، رابســون و برزاي از بازيكناني است كه از جمع شــاگردان منصوريان براي ليگ هفدهم جدا شد. هافبك جوان نفت تهران كه فصل گذشــته از جملــه جوانان موفق تيم منصوريان بود، در فهرســت اوليه تيم اميد براي مســابقات مقدماتي المپيك قرار ندارد. حقدوست فصل گذشــته با پيراهن اســتقالل بيــش از 20 بــازي در ليگ و آســيا انجــام داد اما اميرحســين پيرواني از ايــن بازيكــن را در فهرســت اوليه خود قرار نداده اســت تا جدايي ايــن بازيكن از استقالل با جا ماندن او از فهرست تيم اميد همراه باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.