مطلق:کیروشمربیخوباما بیاخالقیاست

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مجيــد نامجو مطلق هــم درباره اظهــارات كــيروش حرفهايي به زبــان آورده: «هميشــه از نظر فني كيروش را تأييد كــردهام و بايد بگويم حضورش در فوتبال ايران تأثيرگذار بوده است. ما به ركوردي دست يافتهايم كه بيســابقه بوده و در مســابقات مقدماتي جام جهانــي بدون گل خورده راهي جام جهاني شــديم. اميدوارم در دو بازي باقيمانــده هم گلي نخوريم تا اين ركورد حفظ شــود. اينها را گفتم تا نشــان دهم كه از نظر فني هيچ مشــكلي با كيروش ندارم اما از نظر اخالقــي او در باد موفقيتهاي خود خوابيده و به جامعه فوتبال ما توهين ميكند.»

مطلق در پايــان حرفهايــش ميگويد: «فكــر ميكنم كمكاري از فدراســيون فوتبال و عدم برخورد با او بخصوص از ســوي مهدي تــاج دليل آن باشــد. تــاج بهعنــوان رييس فدراســيون فوتبــال بــا كيروش مماشــات ميكند. مسووالن فدراســيون قدرت مقابله با كــيروش را ندارند و او راحت به فوتبال ما توهيــن ميكند. با وجود اينكه ســرمربي تيم ملي همــه تواناييهايش را براي موفقيت گذاشــته اما او يك كارگزار اســت و پول خوبي هم ميگيرد. شــنيدهام كه پــس از صعود تيم ملــي به جام جهاني، 4 ميليارد تومان پاداش گرفته اســت. بنابراين اينگونه نيســت كه او بخواهد مجاني كار كند و به راحتي هم به اركان فدراســيون فوتبال توهيــن كند. توهين به دبيركل فدراســيون فوتبــال يعني توهين به فوتبال ايران.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.