واعظ: چه کسی به کیروش این اطالعات غلط را میدهد؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

واعظ آشــتياني، مديرعامل سابق استقالل با انتقاد از اظهارات كيروش و بركناري اســدي ميگويــد: «احيانا اگر كم و كاســتي در برنامههاي تيم ملي بوده اين مســاله چه ربطي به اســدي داشته و آيا اين مسائل در حيطه اختيارات دبير كل فدراســيون فوتبال بوده اســت؟ دليل اين عقدهگشايي و تسويه حســابها در اين زمان از طرف سرمربي تيم ملي چه بوده و آيا اين خط و ربطها از داخل فدراســيون به كيروش داده شده كه يك فرد بيگانه به خود اجــازه ميدهد عليه يكي از مقامات كشــورمان صحبت كند. واقعا صحبتهاي كيروش اين شــائبه را ايجاد نميكنــد جنگ قدرت در داخل فدراســيون ايجاد شده و آيا اين رفتارها مورد پســند جامعه ايران است كه ســرمربي تيم ملي از آن استفاده ميكند؟ مگر كيروش علم غيب و ترازوي مخصوصي دارد كه ميداند اسدي از صعود تيم ملي به جام جهاني خوشحال نشده است؟ من به سرمربي تيم ملي توصيه ميكنم بخشي از تاريخ كشورش را در خصــوص ايران مطالعه كند تا متوجه شــود مردم ايران چه نگاهي به كشورهاي مستكبر دارند.»

واعظ در پايان حرفهايش ميگويد: «اگر فدراسيوننشــينها با شخص اسدي مشكلي دارند صادقانه و شجاعانه از طريق مقررات با او قطع همكاري كنند تا اين شــائبه ايجاد نشود بازي سياســي انجام شده و خط و ربط اين داستان به كيروش از داخل فدراسيون بوده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.