درموتفعالترازمنصوریان

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

سرمربي استقالل اين روزها با واگذاري اختيارات خود به مك درموت نقش جديدي را بر عهده گرفته اســت. حضور ميك مك درموت تنها براي بازيكنان استقالل اتفاقي مهم و اميدوار كننده نبــود و با حضور اين مــرد ايرلندي عليرضــا منصوريــان نيز با آرامش و انــرژي متفاوتي تمرينات را دنبال ميكنــد. منصوريان كــه در مصاحبه خود اعتراف كرده بود «مــك درموت حتي از او نيز با انرژيتر است» اين روزها در تمرينات اســتقالل بخشي از اختيارات خود را به اين مربي ايرلندي واگذار كرده و زمان بيشتري براي حضور در كنار بازيكنان دارد. تمرينات تاكتيكي و بدنســازي بازيكنــان با حضور مــك درموت زير نظر او برگزار ميشــود و منصوريان در جريان تمرين وقت بيشــتري براي حضور در فوتبالهــاي درون تيمي و آيتمهــاي تاكتيكي دارد و ميتواند به نقش ارشادي خود در تمرين بپردازد.

سرمربي اســتقالل كه اين روزها وقت بيشتري براي رقابت با بازيكنان استقالل در فصل بدنســازي دارد، در نهايت برنده همه اين مسابقات اســت؛ نزديكي با بازيكنان و اتحاد در رختكــن و تمرينات نتيجه رقابت ســرمربي با بازيكنــان جوان و بــا تجربه اســتقالل اســت كه بــراي موفقيــت تيم منصوريان در فصل سرنوشتســاز هفدهم، نكتهاي كليدي و مهم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.