روشن: آسان بودن گروه ایران دلیل ماندن کيروش بود

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

حسن روشن هم از اتفاقات پيش آمده در فدراسيون فوتبال گله ميكند و ميگويد: «ما اوفارل را داشــتيم كه نفر اول منچستر يونايتد بود، كيروش كه نفر ســوم بوده است. من مطمئنم اين آقا يك سال ديگر بماند مسوولين رده باالی ورزش حتی مهدی تاج را هم میخواهد عوض كند!»

روشن معتقد است كه كيروش به دليل آسان بودن گروه ايران در تيم ملي مانده: «كيروش زرنگ است چون پارسال قبل از قرعهكشي استعفا داد ولي تا ديد قرعه ايران خوب اســت ماندني شد و كارش را انجام داد تا بگويد صعود به نام او است.»

پيشكســوت فوتبال ايــران ادامــه داد: «امام راحل ميفرمــود اينقدر خارجيپســند نباشــيد. حاال معلوم شــد كه خارجيها چــه كارهايي كه نميكنند. يك دكتر مملكت به نام اسدي را بركنار كردند چون چيزي به جز حقيقت نميگفت. فقط اين را بگويم، يك سال ديگر صبر ميكنيم تا از جام جهاني برگرديم و منتظر بركناري تاج و مســووالن ردهباالتر توسط كيروش باشــيم. اتفاقا من معتقدم از اين مرد پرتغالي سوال كنند كدام شهر ايران را دوست دارد كه آن شهر را هم به نامش كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.