برهاني: پژمان و جباري به استقاللشخصیتدادند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

آرش برهانــي مهاجــم ســابق اســتقالل اميدوار است كه اين تيم در فصل جديد بــه قهرماني در ليگ برتر برســد. برهاني در ابتداي صحبتهاي خود در مورد نقل و انتقاالت اســتقالل ميگويــد: «اســتقالل در فصل نقل و انتقاالت عملكرد بسيار خوبي داشت و بايد به مسووالن اين باشگاه و مسوول نقل و انتقاالت خســته نباشيد بگوييم. باشگاه تمامي خواستههاي كادرفني را در جذب بازيكن فراهم كرد و بايد ديد در طول فصل چه اتفاقاتي خواهد افتاد. من براي استقالل آرزوي موفقيت دارم و اميدوارم هميشه هواداران اين تيم را خوشحال ببينم.»

او در خصوص بازگشــت مجتبي جباري و پژمــان منتظري دو همبازي ســابقش به اســتقالل ميگويد: «آنها بازيكنــان بزرگي هســتند و ميتوانند تاثيرگذار باشــند. بازگشــت پژمان و جباري به استقالل شخصيت داد و آنها ميتوانند چيزهاي زيادي به جوانهاي اســتقالل ياد بدهند. اســتقالل فصل گذشــته زياد بازيكن باتجربه نداشت و نفراتي مثل خسرو حيدري تنها بودند. امســال اما حضور جبــاري و منتظري ميتواند اتفاقات خوبي را براي استقالل رقم بزند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.